İngilizce Konu Başlıkları

3D Studio 3D Studio
3ds max (Computer file) 3ds max (Bilgisayar dosyası)
A.R.O.G. (Motion picture) A.R.O.G. (Sinema filmi)
Abbreviations  Kısaltmalar 
Abbreviations, Turkish  Kısaltmalar, Türkçe 
Abdomen Karın
Abdominal exercises Karın egzersizleri
Abdülaziz, Sultan of the Turks, 1830-1876 Abdülaziz, Osmanlı Padişahı, 32., 1830-1876
Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918 Abdülhamid II, Osmanlı Padişahı, 34., 1842-1918
Abdülmecid, Sultan of the Turks, 1823-1861 Abdülmecid, Osmanlı Padişahı, 31., 1823-1861
Ability Yetenek
Ability grouping in education Yetenek grubu, Eğitimde
Ability in children Yetenek,Çocuklarda
Ability in infants Yetenek, Bebeklerde
Abnormalities, Human Anormallikler, İnsan
Abortion Düşük
Absenteeism (Labor) Devamsızlık (İş)
Absolute, The Mutlak
Absorption Emilme 
Abstraction Soyutlama
Abuse of rights Hakların kötüye kullanılması
Abused women Kadın istismarı
Abusive men İstismarcı erkekler
Academic achievement Akademik başarı
Academic couples Akademik çiftler
Academic freedom Akademik özgürlük
Academic writing Akademik yazı 
Academic-industrial collaboration Üniversite-sanayi işbirliği
Acceleration waves İvme dalgaları
Accident victims Kaza kurbanları
Accidents Kazalar
Accomplices Suç ortakları
Accountants Hesap uzmanları
Accounting Muhasebe
Accounting fraud Muhasebe hilesi
Accounts receivable Tahsil olunacak hesaplar
Accreditation (Education) Değerlendirme (Eğitim)
Acetic acid Asetik asit
Achievement motivation Başarı güdüsü
Achievement motivation in children Başarı güdüsü, Çocuklarda
Achilles (Greek mythology) Achilles (Yunan mitolojisi)
Acid soils Asit topraklar
Acid-base equilibrium Asit-baz dengesi
Acid-base imbalances Asit-baz dengesizlikleri
Acids Asit
Acids, Fatty Asitler, Yağ
Acoustic nerve İşitme siniri
Acoustical engineering Akustik mühendisliği
Acrylic painting Akrilik resim
Act (Philosophy) Edim (Felsefe)
Acting Rol yapma
Actinomycetales Aktinomiketeler
Action research in education Eylem araştırması, Eğitimde
Actions and defenses Yargı
ActionScript (Computer program language) ActionScript (Bilgisayar program dili)
Active server pages Aktif sunucu sayfaları
ActiveX ActiveX
Activity based costing Faaliyet tabanlı maliyetler
Activity programs in education Etkinlik programları, Eğitimde
Actors Aktörler
Actresses Aktrisler
Acupuncture Akupunktur
Acupuncture points Akupunktur noktaları
Acute abdomen Akut batın
Acute abdomen in children Akut batın, Çocuklarda
Acute renal failure in children Akut böbrek yetmezliği, Çocuklarda
Adana (Turkey) Adana (Türkiye)
Adaptation (Biology) Uyum (Biyoloji)
Adaptation (Psychology) Uyum (Psikoloji)
Adaptive control systems Uyumlu denetim dizgeleri
Adhesives Yapıştırıcılar
Adjustment (Psychology) Uyum (Psikoloji)
Adjustment (Psychology) in children Uyum (Psikoloji), Çocuklarda
Adlerian psychology Adler psikolojisi
Administrative acts İdari işlemler
Administrative agencies İdari kuruluşlar
Administrative courts İdari mahkemeler
Administrative discretion İdari taktir
Administrative economic council İdari ekonomik kurullar
Administrative law İdare hukuku
Administrative procedure İdari yargılama
Admirals Amiraller
Admissions (Law) Kabul (Hukuk)
Adobe After Effects (Electronic resource) Adobe After Effects (Elektronik kaynak)
Adobe houses Kerpiç evler
Adobe Illustrator (Computer file) Adobe Illustrator (Bilgisayar dosyası)
Adobe InDesign (Electronic resource) Adobe InDesign (Elektronik kaynak)
Adobe premiere Adobe premiere
Adolescence Ergenlik çağı
Adolescent gynecology Ergen jinekolojisi
Adolescent medicine Ergen tıbbı 
Adolescent psychiatry Ergen psikiyatrisi
Adolescent psychology Ergen psikolojisi
Adolescent psychopathology Ergen psikopatolojisi
Adolescent psychotherapy Ergen psikoterapisi
Adoptees Evlatlıklar
Adoption Evlat edinme
Adrenal glands Böbreküstü bezleri
Adrenergic mechanisms Adrenerjik mekanizması
Adrenocortical hormones Adrenokortikal hormonlar
Adult child abuse victims Yetişkin çocuk istismarı 
Adult children Yetişkin çocuklar
Adult children of divorced parents Yetişkin çocuklar, Boşanmış ailelerin
Adult education Yetişkin eğitimi
Adult learning Yetişkin öğrenimi
Adultery Zina 
Adulthood Yetişkinlik 
Adventure and adventurers Macera ve maceraperestler
Adventure stories Macera hikayeleri
Adventure travel Macera seyahati
Adveristing layout and typography Reklam tasarımı ve tipografisi
Advertisers Reklamcılar
Advertising Reklamcılık
Advertising agencies Reklam ajansları
Advertising and children Reklam ve çocuklar
Advertising campaigns Reklam kampanyaları
Advertising copy Reklam metni
Advertising executives Reklam yöneticileri
Advertising laws Reklam hukuku
Advertising management Reklam yönetimi
Advertising media planning Reklamcılıkta medya planlaması
Advertising research Reklam araştırması
Advertising, Industrial Reklamcılık, Endüstriyel
Advertising, Political Reklamcılık, Siyasal
Advocacy advertising Yanlı reklamcılık
Adygei language Adıge dili
Aegean Islands (Greece and Turkey) Ege Adaları (Yunanistan ve Türkiye)
Aegean Sea Ege Denizi
Aegean Sea Coast (Turkey) Ege Denizi Kıyısı  (Türkiye)
Aegean Sea Region Ege Denizi Bölgesi
Aerial photogrammetry Hava fotogrametrisi
Aerial photography in forestry Hava fotoğrafçılığı, Ormancılıkta
Aerial photography in geology Hava fotoğrafçılığı, Yerbilimde
Aerial photography in road surveying  Hava fotoğrafçılığı, Yol incelemelerinde
Aerial photography in soil surveys Hava fotoğrafçılığı, Toprak incelemelerinde
Aerial spraying and dusting in agriculture Havadan püskürtme ve tozlama, Tarımda
Aerial triangulation Hava nirengilemesi
Aerobic exercises Aerobik alıştırmalar
Aerodynamics Aerodinamik 
Aeronautics Havacılık
Aeronautics in agriculture Havacılık, Tarımda
Aeronautics, Commercial Havacılık, Ticari
Aerospaces industries Uzay endüstrileri
Aesculapius (Greek deity) Asklepios (Yunan tanrısı)
Aesop Ezop
Aesthetics  Estetik
Aesthetics, Ancient Estetik, Eskiçağ
Aesthetics, French Estetik, Fransız
Aesthetics, German Estetik, Alman
Aesthetics, Medieval Estetik, Ortaçağ
Aesthetics, Modern Estetik, Çağdaş
Aesthetics, Turkish Estetik, Türk
Affective disorders Duyuşsal bozukluklar
Affective education Duyuşsal eğitim
Affectives symptoms Duygusal semptomlar
Afforestation Ağaçlandırma
Afghanistan Afganistan
Africa Afrika
Africa, North Afrika, Kuzey
African National Congress Afrika Ulusal Kongresi
Africanists Afrika uzmanları
Afro-American men Afro-Amerikalı erkekler
Afro-American novelists Afro-Ameriklı romancılar
Afro-American police Afro-Amerikalı polisler
Afro-American theater Afro-Amerikan tiyatrosu
Afro-American women Afro-Amerikalı kadınlar
Afro-American women authors Afro-Ameriklı kadın yazarlar
Afro-Americans Afro-Amerikalılar
Afro-Americans in literature Afro-Amerikalılar, Edebiyatta
Afro-Amerikan novelists Afro-Amerikan romancılar
Afshar (Turkic people) Avşarlar
Agamemnon (Grek mythology) Agamemnon (Yunan mitolojisi)
Agave Sabır otu
Aged Yaşlılık
Aged women  Yaşlı kadınlar
Agency (Law) Temsil (Hukuk)
Agent (Philosophy) Etmen (Felsefe)
Agglomeration Topaklama
Aggregates (Building materials) Agregatlar (Yapı gereçleri)
Aggressive behavior in animal Saldırgan davranış, Hayvanlarda
Aggressiveness Saldırganlık
Aggressiveness (Psychology) Saldırganlık (Psikoloji)
Aggressiveness (Psychology) in children Saldırganlık (Psikoloji), Çocuklarda
Aging Yaşlanma
Agricultural biotechnology Tarımsal biyoteknoloji
Agricultural chemicals Tarım ilaçları
Agricultural chemicals industry Tarım ilaçları endüstrisi
Agricultural chemistry Tarımsal kimya
Agricultural colleges Tarım okulları
Agricultural cooperative credit associations Tarım kredi kooperatifleri
Agricultural credit Tarımsal kredi
Agricultural development project Tarımsal gelişme projeleri
Agricultural ecology Tarımsal çevrebilim
Agricultural education Tarım eğitimi
Agricultural engineering Ziraat mühendisliği
Agricultural engineers Ziraat mühendisleri
Agricultural estimating and reporting Tarımsal tahmin ve rapor etme
Agricultural exhibitions Tarım sergileri
Agricultural extension work Tarımsal yayım çalışması
Agricultural geography Tarımsal coğrafya 
Agricultural industries Tarımsal endüstriler
Agricultural innovations Tarımsal yenilikler 
Agricultural instruments Tarım araçları
Agricultural journalism Tarım gazeteciliği
Agricultural laborers Tarım işçileri
Agricultural laws and legislation Tarımsal yasalar ve yasama
Agricultural machinery Tarım makineleri
Agricultural machinery industry Tarım makineleri endüstrisi
Agricultural mathematics Tarımsal matematik
Agricultural microbiology Tarımsal mikrobiyoloji
Agricultural pests Tarımsal zararlılar
Agricultural price supports Tarımsal fiyat desteklemeleri
Agricultural prices Tarımsal fiyatlar
Agricultural processing Tarımsal İşlem
Agricultural productivity Tarımsal verimlilik
Agricultural research Tarımsal araştırma
Agricultural subsidies Tarımsal destekleme
Agricultural wages Tarımsal ücretler
Agriculture Tarım
Agriculture and energy Tarım ve enerji
Agriculture and politics Tarım ve siyaset
Agriculture and state Tarım ve devlet
Agriculture literature Tarım edebiyatı
Agriculture publishing Tarım yayıncılığı
Agriculture, Cooperative Tarım, Kooperatif
Ahmadiyya Ahmediye Mezhebi
Ahmed Asım, 1755-1819 or 1820 Ahmed Asım, 1755-1819 veya 1820
AIDS (Disease)  AIDS (Hastalık)
AIDS (Disease) in children  AIDS (Hastalık), Çocuklarda 
Air Hava
Air conditioning Havalandırma
Air pilots Hava pilotları
Air quality management Hava nitelik yönetimi
Air traffic control Hava trafik denetimi
Air travel Hava yolculuğu
Aircraft gas-turbines Uçak gaz türbinleri
Aircraft industries Uçak endüstrileri
Airframes Uçak gövdesi
Airlines Havayolları
Airplane ambulances Uçak ambulanslar
Airplanes Uçaklar 
Airports Havaalanları
Ajax (Web site development technology) Ajax (Web sitesi geliştirme teknolojisi)
Ak Koyunlu (Turkic people) Akkoyunlular
Akçakoca (Turkey) Akçakoca (Türkiye)
Akheneton, King of Egypt Akheneton, Mısır Kralı
Akkadian language Akkad dili
Al Kut (Iraq) El Kut (Irak)
Alaeddin Keykubad I, Sultan of the Seljucks, d. 1237 Alaeddin Keykubad I, Selçuklu Sultanı, ö. 1237
Al-aqsa Intifada, 2000- El-aksa İntifadası, 2000-
Albania Arnavutluk 
Albanians Arnavutlar
Alcibiades Alcibiades
Alcohol Alkol
Alcohol as fuel Alkol, Yakıt olarak
Alcoholic beverages Alkollü içkiler
Alcoholics Alkolikler
Alcoholism Alkolizm
Aldehydes Aldehitler
Alder Kızılağaç
Aleppo (Syria) Halep (Suriye)
Alevis Aleviler
Alexander, the Great, 356-323 B.C. Büyük İskender, M.Ö. 356-323
Aleyrodidae Beyazsinekler
Alfalfa Yonca
Alfalfa as feed Yonca, Yem olarak
Alfalfa breeding Yonca ıslahı
Algae Deniz yosunu
Algae as feed Deniz yosunu, Yem olarak
Algea culture Deniz yosunu üretimi
Algebra Cebir
Algebra, Abstract Cebir, Soyut
Algebras, Linear Cebir, Doğrusal
ALGOL (Computer program language) ALGOL (Bilgisayar program dili)
Algorithms Algoritmalar
Alien labor Yabancı işçi
Alien labor, Turkish Yabancı işçi, Türk
Alien property Yabancı mülkiyeti
Alienation (Social psychology) Yabancılaşma (Toplumsal psikoloji)
Alienation (Social psychology) in literature Yabancılaşma (Toplumsal psikoloji), Edebiyatta
Aliens Yabancılar
Alimony Nafaka
Aliphatic compounds Alifatik bileşikler
Alkali industry and trade Alkali endüstrisi ve ticareti
Alkali lands Alkali topraklar
Alkalies Alkaliler
Allegory Alegori
Allergens Alerjenler
Allergy Alerji
Allied and Associated Powers (1914-1920) İtilaf Kuvvetleri (1914-1920)
Allied health personnel Genel sağlık personeli
Alloys Alaşımlar
Allusions Kinayeler
Almanacs Almanaklar
Almanacs, Turkish Almanaklar, Türk
Almond Badem
Almond industry Badem endüstrisi
Alp Arslan, Sultan of the Seljuks, 1029-1072 Alp Arslan, Selçuklu Sultanı, 1029-1072
Altaic languages Altay dilleri
Alternative agriculture Alternatif tarım
Alternative mass media Alternatif kitle iletişim araçları
Alternative medicine Alternatif tıp
Alternative treatment Alternatif tedavi
Alternatives to imprisonment Tutukluluk alternatifleri
Altruism Fedakarlık
Altruistic behavior in animals Fedakar davranış, Hayvanlarda
Alum Şap
Aluminum Alüminyum
Aluminum alloys Alüminyum alaşımları
Aluminum industry and trade Alüminyum endüstrisi ve ticareti
Aluminum mines and mining Alüminyum madenleri ve madenciliği
Aluminum ores Alüminyum cevherleri
Aluminum oxide Alüminyum oksit
Aluminum sulphate Alüminyum sülfat
Aluminum-zinc alloys Alüminyum-çinko alaşımları
Alunite Alünit
Alzheimer’s disease Alzheimer hastalığı
Amateur theater Amatör tiyatro
Amazons Amazonlar
Ambassadors Elçiler
Ambivalence Belirsizlik
Ambulance service Ambulans hizmeti
Ambulatory medical care Ayakta bakım
Amebiasis Amebiyaz
Amenorrhea Aybaşı yokluğu
American drama American draması
American fiction Amerikan romanı
American literature Amerikan edebiyatı
Americans Amerikalılar
Ammonium nitrate Amonyum nitrat
Amnesty Af
Amorium (Extinct city) Amorium (Eskiçağ kenti)
Amortization Amortismanlar
Amphibians Amfibiler
Amphitheaters Amfitiyatrolar
Amplifiers (Electronics) Amplifikatörler (Elektronik)
Amsterdam (Netherlands) Amsterdam (Hollanda)
Amulets  Muskalar 
Amusements Eğlenceler
Anaerobic bacteria Anaerobik bakteri
Anaerobic infections Anaerobik enfeksiyonlar
Analgesia Analjezi
Analgesics Analjezikler
Analog electronic systems Analog elektronik sistemler
Analysis (Philosophy) Çözümleme (Felsefe)
Analysis of couariance Kovaryans analizi
Analysis of variance Varyans analizi
Analytic functions Analitik fonksiyonlar
Anaphylaxis Anafilaksi
Anarchism Anarşizm
Anarchism in literature Anarşizm, Edebiyatta
Anarchists Anarşistler
Anatolia Anadolu
Anatolian shepherd dog Anadolu çoban köpeği
Anatomy Anatomi
Anatomy, Artistic Anatomi, Artistik
Anatomy, Comparative Anatomi, Karşılaştırmalı
Anatomy, Pathological Anatomi, Patolojik
Anatomy, Surgical and topographical Anatomi, Cerrahi ve topografik
Anchovies Hamsi
Andalusia (Spain) Endülüs (İspanya)
Android (Electronic resource) Android (Elektronik kaynak)
Andrology Androloji
Anecdotes Fıkralar
Anesthesia Anestezi
Anesthesia in cardiology Anestezi, Kardiyolojide
Anesthesia in dentistry Anestezi, Diş hekimliğinde
Anesthesia in neurology Anestezi, Nörolojide 
Anesthesia in obstetrics Anestezi, Doğumda
Anesthesiology Anesteziyoloji
Anesthetics Anestetikler
Aneurysms Anevrizma
Angels Melekler
Anger in adolescence Öfke, Ergenlikte
Angiocardiography Anjiokardiyografi
Angiography Anjiografi
Angioplasty Anjioplasti
Angiosperms Kapalı tohumlular
Angiotensin Anjiyotensin
Angora goat Ankara keçisi
Anhydrite Anhidrit
Ani (Extinct city) Ani (Eskiçağ kenti)
Ani (Turkey) Ani (Türkiye)
Ani Civilization Ani Uygarlığı
Animal behavior Hayvan davranışı
Animal culture Hayvancılık
Animal ecology Hayvan çevrebilimi
Animal feeding Hayvan besleme
Animal fibers Hayvansal lifler
Animal food Hayvansal gıda
Animal genetics Hayvan genetiği
Animal gut industries Hayvan bağırsağı endüstrisi
Animal housing Hayvan barınağı
Animal industry Hayvan endüstrisi
Animal intelligence  Hayvan zekası
Animal migration Hayvan göçleri
Animal nutrition Hayvan beslenmesi
Animal populations Hayvan nüfusları
Animal rights Hayvan hakları
Animal welfare Hayvan refahı
Animals Hayvanlar
Animals, Mythical Hayvanlar, mitsel
Animated films Animasyon filmler
Animation (Cinematography) Animasyon (Film çekme tekniği)
Ankara (Turkey) Ankara (Türkiye)
Ankara, Battle of, 1402 Ankara Savaşı, 1402
Ankle  Ayak bileği
Ankylosing spondylitis Ankilozan spondilit
Annales school Annales okulu
Anonymous writings, Turkish Anonim yazılar, Türk
Antarctic Region Antarktik Bölgeler
Antennas (Electronics) Antenler (Elektronik)
Anthologies Antolojiler
Anthropological linguistics Antropolojik dilbilim
Anthropologists Antropologlar
Anthropology Antropoloji
Antibiotics Antibiyotikler
Anticholesteremic agents Antikolesteremik ajanlar
Anticoagulants (Medicine) Pıhtı önleyiciler (Tıp)
Anti-communist movements Anti-komünist hareketler
Antidepressants Antidepresanlar
Anti-globalization movement Küreselleşme karşıtı hareket
Anti-Greek Riots, Istanbul, Turkey, 1955 Yunan Karşıtı Ayaklanmalar, İstanbul, Türkiye, 1955
Anti-imperialist movements Anti-emperyalist hareketler
Anti-infective agents Anti-infektif ajanlar
Antimatter Antimadde
Antimony Antimon
Antimony ores Antimon cevherleri
Antineoplastic agents Antineoplastik ilaçlar
Antioxidants Antioksidanlar
Antipsychiatry Antipsikiyatri
Antiquarian booksellers Eski kitap satıcıları
Antiquities Eski zaman kalıntıları
Antiquities, Prehistoric Eski zaman kalıntıları, Tarihöncesi
Antisemitism Yahudi aleyhtarlığı
Antisocial personality disorders Antisosyal kişilik bozuklukları
Antitrust law Antitröst yasa
Antivitamins Antivitaminler
Antropometry Antropometri
Ants Karıncalar
Anus Anus
Anxiety Kaygı
Anxiety disorders Kaygı bozuklukları
Anxiety in children Kaygı, Çocuklarda
Aorta Aort
Apache (Computer file : Apache Group) Apache (Bilgisayar dosyası : Apache Group)
Apartment houses Apartmanlar
Aphasia Afazi
Aphorism and apothegms Özdeyişler
Aphrodisiac cooking Afrodizyak yemek pişirme
Aphrodisias (Extinct city) Afrodisyas (Eskiçağ kenti)
Aplastic anemia Aplastik anemi
Apocryphal books (New Testament) Gizli kitaplar (Yeni Ahit)
Apocryphal books (Old Testament) Gizli kitaplar (Eski Ahit)
Apolipoproteins Apolipoproteinler
Apollo (Grek deity) Apollo (Yunan tanrısı)
Apologetics Savunumculuk
Apologizing Özür dileme
Apostasy Din değiştirme
Appellate courts Temyiz mahkemeleri
Appellate procedure (Roman Law) Temyiz (Roma hukuku)
Appetizers Mezeler
Apple Elma
Apple Computer, Inc. Apple Bilgisayar Şirketi
Application program interfaces (Computer software) Uygulama programı arabirimleri (Bilgisayar yazılımı)
Application software Uygulamalı yazılım
Applications for positions İş başvurusu
Applied anthropology Uygulamalı antropoloji
Applied kinesiology Uygulamalı kinezyoloji
Apprentices Çıraklar
Appropriate technology Uygun teknoloji
Approximation theory Yaklaşım kuramı
Apricot Kayısı
Aquaculture industry Su kültürü endüstrisi
Aquarium Fishes Akvaryum balıkları
Aquarium plants Akvaryum bitkileri
Aquariums Akvaryumlar
Aquarius (Astrology) Kova burcu (Astroloji)
Aquatic biology Su biyolojisi
Aquatic ecology Su ekolojisi
Aquatic exercises Su egzersizleri
Aquatic plants Su bitkileri
Aquifers Akiferler
Arab countries Arap ülkeleri
Arab nationalism Arap milliyetçiliği
Arab Spring, 2010 Arap Baharı, 2010
Arabesk (Turkish popular music) Arabesk (Türk popüler müziği)
Arab-Israeli conflict Arap-İsrail çatışması
Arabian nights Binbir gece masalları
Arabian Peninsula Arap Yarımadası
Arabic imprint Arapça basımlar
Arabic language Arap dili
Arabic literature Arap edebiyatı
Arabic wit and humor Arap gülmecesi
Arabism Arapçılık
Arabs Araplar
Arabs and Islam Araplar ve İslam
Ararat, Mount (Turkey) Ağrı Dağı (Türkiye)
Arbitration (Administrative law) Hakemlik (İdare hukuku)
Arbitration agreements, Commercial Hakem kararı sözleşmeleri, Ticari
Arbitration and award Hakemlik ve hakem kararı
Arbitration and award, International Hakemlik ve hakem kararı, Uluslararası
Arbor Day Ağaç Dikim Günü
Arch dams Kemer barajlar
Archaeological museums and collection Arkeoloji müzeleri ve koleksiyonları
Archaeological site location Arkeolojik sit alanı
Archaeologists Kazıbilimciler
Archaeology Kazıbilim
Archaeology and history Kazıbilim ve tarih
Archaeology and state Kazıbilim ve devlet
Archers Okçular
Archery Okçuluk
Arches Kemerler
Archetype (Psychologhy) Arketip (Psikoloji)
ArchiCAD (Computer file) ArchiCAD (Bilgisayar dosyası)
Architect-designed houses Mimar-tasarımlı evler
Architects Mimarlar
Architects, Muslim Mimarlar, İslam
Architectural acoustics Mimari akustik
Architectural criticism Mimari eleştiri
Architectural design Mimari tasarım
Architectural drawing Mimari çizim
Architectural metal-work Mimari metal işi
Architectural models Mimari modeller
Architectural photography Mimari fotoğrafçılık
Architectural rendering Mimari sunuş tekniği
Architectural studios Mimari stüdyolar
Architectural woodwork Mimari ağaç işleri
Architecture Mimari
Architecture and children Mimari ve çocuklar
Architecture and climate Mimari ve iklim
Architecture and energy Mimari ve enerji tasarrufu
Architecture and history Mimari ve tarih
Architecture and photography Mimari ve fotoğrafçılık
Architecture and society Mimari ve toplum
Architecture and the aged Mimari ve yaşlılık
Architecture and women Mimari ve kadınlar
Architecture and youth Mimari ve gençlik
Architecture in art Mimari, Sanatta
Architecture, Ancient Mimari, Eskiçağ
Architecture, Anonymous Mimari, Anonim
Architecture, Armenian Mimari, Ermeni
Architecture, Baroque Mimari, Barok
Architecture, Byzantine Mimari, Bizans
Architecture, Domestic Mimari, Ev
Architecture, Early Christian Mimari, Erken Hıristiyan
Architecture, Hellenistic Mimari, Hellenistik
Architecture, Hittite Mimari, Hitit
Architecture, Islamic Mimari, İslam
Architecture, Japanese Mimari, Japon
Architecture, Medieval Mimari, Ortaçağ
Architecture, Modern Mimari, Çağdaş
Architecture, Ottoman Mimari, Osmanlı
Architecture, Prehistoric Mimari, Tarihöncesi
Architecture, Renaissance Mimari, Rönesans
Architecture, Roman Mimari, Roma
Architecture, Seljuk Mimari, Selçuklu
Architecture, Turkish Mimari, Türk
Archival materials Arşiv malzemeleri
Archival resources Arşiv kaynakları
Archives Arşivler
Arctic Regions Kuzey Kutbu Bölgesi
Arduino (Programmable controller) Arduino (Programlanabilir konrolörler)
Area measurement Alan ölçümü
Argentina Arjantin
Arid regions Kurak bölgeler
Arid regions agriculture Kurak bölge tarımı
Aries (Astrology) Koç burcu (Astroloji)
Arithmetic Aritmetik
Arithmetic, Mental Aritmetik, Zihinsel
Arm Kol
Armed forces and mass media Silahlı kuvvetler ve medya
Armegeddon Mahşer
Armenia Ermenistan
Armenia (Republic) Ermenistan (Cumhuriyet)
Armenian Churc Ermeni Kilisesi
Armenian question Ermeni sorunu
Armenian Secret Army for Liberation of Armenia SEE Hayastani Azatagrut’yan Hay Gaghtni Banak  
Armenians Ermeniler
Armies Ordular
Aromatherapy Aromaterapi
Aromatic compounds Aromatik bileşikler
Arrest Tutuklama
Arrhythmia Aritmi
Art Sanat
Art and architecture Sanat ve mimari
Art and design Sanat ve tasarım
Art and globalization Sanat ve küreselleşme
Art and literature Sanat ve edebiyat
Art and mythology Sanat ve mitoloji
Art and philosophy Sanat ve felsefs
Art and photography Sanat ve fotoğrafçılık
Art and religion Sanat ve din
Art and revolutions Sanat ve devrimler
Art and science Sanat ve bilim
Art and society Sanat ve toplum
Art and state Sanat ve devlet
Art and technology Sanat ve teknoloji
Art appreciation Sanat değerlendirmesi
Art centers Sanat merkezleri
Art criticism Sanat eleştirisi
Art dealers Sanat simsarları
Art festivals Sanat festivalleri
Art galleries, Commercial Sanat galerileri, Ticari
Art glass Cam sanatı
Art metal-work Sanat, Metal işi
Art metal-work, Islamic Sanat, Metal işi, İslam
Art movement Sanat akımları
Art museum curators Sanat müzesi müdürleri
Art museums Sanat müzeleri
Art patronage Sanat koruyuculuğu
Art schools Sanat okulları
Art students Sanat öğrencileri
Art thefts Sanat hırsızlığı
Art therapy for children Sanat tedavisi, Çocuklar için
Art, American Sanat, Amerikan
Art, Ancient Sanat, Eskiçağ
Art, Assyro-Babylonian Sanat, Asur-Babil
Art, Baroque Sanat, Barok
Art, Byzantine Sanat, Bizans
Art, Chinese Sanat, Çin
Art, Classical Sanat, Klasik
Art, Early Christian Sanat, Erken  Hıristiyan
Art, Egyptian Sanat, Mısır
Art, Etruscan Sanat, Etrüsk
Art, European Sanat, Avrupa
Art, French Sanat, Fransız
Art, German Sanat, Alman
Art, Gothic Sanat, Gotik
Art, Greek Sanat, Yunan
Art, Islamic Sanat, İslam
Art, Medieval Sanat, Ortaçağ
Art, Modern Sanat, Çağdaş
Art, Ottoman Sanat, Osmanlı
Art, Prehistoric Sanat, Tarihöncesi
Art, Primitive Sanat, İlkel
Art, Renaissance Sanat, Rönesans
Art, Rococo   Sanat, Rokoko
Art, Roman Sanat, Roma
Art, Romanesque Sanat, Roman
Art, Seljuk Sanat, Selçuk
Art, Turkic Sanat, Türki
Art, Turkish Sanat, Türk
Arterial occlusions Arter tıkanıklıkları
Arteries Atardamarlar
Arteriosclerosis Damar sertliği
Arthritis Eklem yangısı
Arthritis deformans Eklem bozunumları
Arthropoda Arthropoda
Arthroscopy Artroskopi
Arthur, King Kral Arthur
Arthurian romances Arthur romansları
Articles of incorporation Şirket sözleşmesi
Artificial hip joints Yapay kalça eklemleri
Artificial insemination Yapay döllenme
Artificial intelligence  Yapay zeka
Artificial respiration Suni solunum
Artificial satellities Yapay uydular
Artificial satellities in telecommunication Yapay uydular, Telekomünikasyonda
Artisans Zanaatçılar
Artists Sanatçılar
Artists’ materials Sanatçı malzemeleri
Arts Sanatlar
Arts and moral Sanatlar ve ahlak
Arts and society Sanatlar ve toplum
Arts, Modern Sanatlar, Çağdaş
Arts, Turkish Sanatlar, Türk
Asbestos Asbest
Ascites Asit (Hastalık)
Ashkenazim Yahudiler (Polonya, Alman, Rus)
Asia, Central Asya, Orta
Asians in mass media Asyalılar, Kitle iletişim araçlarında
Asparagus Kuşkonmaz
Asperger's syndrome Asperger sendromu
Asphalt Asfalt
Asphalt as fuel Asfalt, Yakıt olarak
Asphalt mixtures Asfalt karışımlar
Aspiration and aspirators Aspirasyon ve aspiratörler
Aspirin Aspirin
Assassination Suikast
Assassins (Ismailites) Haşhaşiler
Assembler language (Computer program language) Çevirici dili (Bilgisayar program dili)
Assembly, Right of Toplantı hakkı
Assembly-line methods Kesikli seri üretim
Assertiveness (Psychology) Güvenli davranış (Psikoloji)
Assertiveness in women İddiacılık, Kadınlarda
Assertiveness training İddiacılık eğitimi
Assessment centers (Personnel management procedure) Değerlendirme merkezleri (Personel yönetimi usulü)
Asset-backed financing Mevduat teminatlı finansman
Asset-liability management Aktif-pasif yönetimi
Asset-liability management (Banking) Aktif-pasif yönetimi (Bankacılık)
Assignments (Law) Havale (Hukuk)
Associations, institutions, etc. Dernekler, kurumlar, v.b.
Assyria Asur
Assyrians Asurlular
Assyro-Babylonian literature Asur-Babil edebiyetı
Asterix (Comic strip) Asteriks (Çizgi roman)
Asteroids  Küçük gezegenler
Asthma Astım
Asthma in children Astım, Çocuklarda
Astrakhan Region (Russia) Astrahan Bölgesi (Rusya)
Astrakhanskaia Oblast' (Russia) Astrahan Oblastı (Rusya)
Astral projection Astral projeksiyon
Astrology Astroloji
Astrology, Chinese Astroloji, Çin
Astronomers Astronomlar
Astronomical clocks Astronomik saatler
Astronomical instruments Astronomi aletleri
Astronomical spectroscopy Astronomik spektroskopi
Astronomy Astronomi
Astronomy and state Astronomi ve devlet
Astronomy, Spherical and practical Astronomi, Küresel ve uygulamalı
Astrophysics Astrofizik
Asylum, Right of Sığınma hakkı
Asylums Tımarhaneler
Asymmetric warfare Asimetrik savaş
Asymptotic expansions Asimptotik açınımlar
Asynchronous transfer mode Asenkron transfer modu
Ateşli silahlar Firearms
Atheism Ateizm
Atheists Ateistler
Athens (Greece) Atina (Yunanistan)
Athletes Sporcular
Athletic ability Atletik yetenek
Athletic clubs Spor Kulüpleri
Athletic fields Spor alanları
Athletics Atletizm
Atlantis (legendary place) Atlantis (Efsane yer)
Atlases Atlaslar
Atlases, Turkish Atlaslar, Türk
Atmosphere Atmosfer
Atmospheric temperature Atmosfer sıcaklığı
Atomic absorption spectroscopy Atomik absorpsiyon spektroskopi
Atomic theory Atom teorisi
Atoms Atomlar
Atrial septal defects Atrial septal defekt
Atrocities Mezalim
Attachment and garnishment Haciz ve tebligat
Attachment behavior Bağlanma davranışı
Attachment behavior in children Bağlanma davranışı, Çocuklarda
Attar of roses Gülyağı
Attention Dikkat
Attention deficity hyperactivity disorders Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Attention in children Dikkat, Çocuklarda
Attention-deficit disorder in adolescence Dikkat eksikliği bozukluğu, Ergenlerde
Attention-deficit disorder in adults Dikkat eksikliği bozukluğu, Yetişkinlerde
Attitude (Psychology) Tutum (Psikoloji)
Attitude change Tutum değişikliği
Attorney and client Avukat ve müvekkil
Audio-visual education Gör-işit eğitimi
Audio-visual equipment Gör-işit araçları
Auditing Muhasebe denetimi
Auditing, Internal Muhasebe denetimi, İç
Auditors Denetçiler
Auditory evoked response İşitsel uyarılma cevapları
Auditory pathways İşitme yolları
Aura Aura
Auscultation Oskültasyon
Austin, Kurt (Fictitious character) Austin, Kurt (Hayali karakter)
Australia Avustralya
Australian aborigines Avustralya yerlileri
Australian fiction Avustralyan romanı
Austria Avusturya
Austrian pine Karaçam
Auteur theory (Motion pictures) Yazar teorisi (Sinema filmleri)
Authoritarianism  Otoritercilik 
Authority Otorite
Authors Yazarlar
Authors as artists Yazarlar, Sanatçı olarak
Authors, Algarian Yazarlar, Cezayirli
Authors, American Yazarlar, Amerikan
Authors, Arab Yazarlar, Arap
Authors, Argentine Yazarlar, Arjantinli
Authors, Austrian Yazarlar, Avusturyalı
Authors, Colombian Yazarlar, Kolombiyalı
Authors, English Yazarlar, İngiliz
Authors, French Yazarlar, Fransız
Authors, German Yazarlar, Alman
Authors, Irişh Yazarlar, İrlandalı
Authors, Lebanese Yazarlar, Lübnanlı
Authors, Swiss Yazarlar, İsviçreli
Authors, Turkic Yazarlar, Türki
Authors, Turkish Yazarlar, Türk
Authors, Yiddish Yazarlar, Yidiş
Authorship Yazarlık
Autism Otizm
Autism in children Otizm, Çocuklarda
Autism spectrum disorders Otizm spektrum bozuklukları
Autistic children Otistik çocuklar
Autistic youth Otistik gençler
Autobiography Otobiyografi
AutoCAD AutoCAD
AutoCAD (Computer program) AutoCAD (Bilgisayar programı)
AutoCAD for Windows  AutoCAD, Windows için
Autodesk Inventor (Electronic resource) Autodesk Inventor (Elektronik kaynak)
Autodesk Revit Autodesk Revit
Autogenic training Kendi kendine hipnoz
AutoLISP (Computer program language) AutoLISP (Bilgisayar program dili)
Automatic control Otomatik denetim
Automatic data collection systems Otomatik veri toplama sistemleri
Automation Otomasyon 
Automobile driving Otomobil sürücülüğü
Automobile Industry and trade Otomobil endüstrisi ve ticareti
Automobile racing Otomobil yarışı
Automobile racing drivers Otomobil yarışçıları
Automobile supplies industry Otomobil gereçleri endüstrisi
Automobiles Otomobiller
Autonomic neruous system Otonom sinir sistemi
Autonomy (Philosophy) in literature Özerklik (Felsefe), Edebiyatta
Autonomy (Psychology) Özerklik (Psikoloji)
Autopsy Otopsi
Avan-garde (Aesthetics) Avangard (Estetik)
Avaric language Avar dili
Avarice Açgözlülük
Avian influenza Kuş gribi
Avian lymphomatosis Kanatlı lenfomatozu
Aviation medicine Havacılık tıbbı
Avicenna, 980-1037 İbn-i Sina, 980-1037
Awareness Farkındalık
Axiomatic set theory Aksiyomatik kümeler kuramı
Axonometric projection Aksonometrik izdüşüm
Ayyubids Eyyubiler
Azerbaijan Azerbaycan
Azerbaijan (Iran) Azerbaycan (İran)
Azerbaijani language Azerbaycan dili
Azerbaijani literature Azerbaycan edebiyatı
Azerbaijanis Azerbaycanlılar
Azimuth Azimut
Azo compounds Azo bileşikleri
Aztecs Aztekler
Babism Babilik
Baby foods Bebek gıdaları
Babylon (Extinct city) Babil (Eskiçağ kenti)
Backache Bel ağrısı
Bacteria Bakteri
Bacteria, Nitrifying Bakteri, Azot bağlayan
Bacterial diseases Bakteriyel hastalıklar
Bacterial diseases of plants Bakteriyel hastalıklar, Bitkilerde
Bacterial genetics Bakteri genetiği
Bacterial toxins Bakteriyel toksinler
Bacterial transformation Bakteriyel dönüşüm
Bacteriology Bakteriyoloji
Bacteriology, Agricultural Bakteriyoloji, Tarımsal
Bad breath Ağız kokusu
Badminton (Game) Badminton (Oyun)
Baghdad (Iraq) Bağdat (Irak)
Bağlama Bağlama
Bahai Faith Bahai İnancı
Bahrain Bahreyn
Bailments Emanetler
Baking Fırında pişirme
Balance of payments Ödemeler dengesi
Balance of power Güç dengesi
Balance of trade Ticaret dengesi
Balkan Peninsula Balkan Yarımadası
Ballet Bale
Ballet dancing Bale dansı
Ballistic missiles Balistik füzeler
Ballistics, Exterior Balistik, Dış
Ballistocardiography Ballistokardiyografi
Balneology Balneoloji
Balsams Balzamlar
Baltacı Mehmet Paşa, 1660-1712 or 1713 Baltacı Mehmet Paşa, 1660-1712 veya 1713
Banana Muz
Bandages and bandaging Bandajlar ve bandajlama
Bangkok (Thailand) Bangkok (Tayland)
Bank accounts Banka hesapları
Bank buildings Banka binaları
Bank capital Banka sermayesi
Bank deposits Banka mevduatları
Bank employees Banka çalışanları
Bank fraud Banka dolandırıcılığı
Bank loans Banka kredileri
Bank marketing Banka pazarlaması
Bank mergers Banka birleşmeleri
Bank notes Banknot
Bankers Bankerler
Banking law Banka hukuku
Bankruptcy İflas
Bankruptcy trustees İflas memurları
Banks and banking Bankalar ve bankacılık
Banks and banking, Central Bankalar ve bankacılık, Merkez
Banks and banking, Foreign Bankalar ve bankacılık, Yabancı
Banks and banking, International Bankalar ve bankacılık, Uluslararası
Baptists Din adamları
Bar coding Barkod
Bargaining in business Pazarlık, İşte
Barite Barit
Barium industry and trade Baryum endüstrisi ve ticareti
Bark beetles Kabuk böcekleri
Barker, Holly (Fictitious character) Barker, Holly (Hayali karakter)
Barley  Arpa
Barley as feed Arpa, Yem olarak
Barley breeding Arpa ıslahı
Barometric hypsometry Barometrik yükseklik ölçümü
Barrages Barajlar
Barrels Fıçılar
Barrier-free design Engelsiz tasarım
Barrington, Stone (Fictitious character) Barrington, Stone (Hayali karakter)
Bars (Engineering) Çubuklar (Mühendislik)
Bartending Barmenlik
Barter Trampa
Bashfulness Utangaçlık
BASIC (Computer program language) BASIC (Bilgisayar program dili)
Basketball Basketbol
Basques Basklılar
Bass guitar Bas gitar
Bast Bast
Bastions Tabyalar
Bathing customs Yıkanma gelenekleri
Baths Hamamlar
Baths, Public Hamamlar, Halk
Baths, Roman Hamamlar, Roma
Baths, Turkish Hamamlar, Türk
Batinites Batınilik
Battal, Abü Muhammad Abd Allh, -740. Battal Gazi
Battles Savaşlar
Batumi (Georgia) Batum (Gürcistan)
Bauhaus Bauhaus
Bauxite Boksit
Bazaars, Oriental Pazarlar, Doğu
Beadwork Boncuk işi
Beans Fasulye
Beans, Dried Fasulye, Kuru
Bearings (Machinery) Rulmanlar (Makineler)
Beat genaration Beat kuşağı
Beauty culture Güzellik bakımı
Beauty, Personal Güzellik, Kişisel
Bee culture Arıcılık
Bee polen Arı poleni
Bee products Arı ürünleri
Beea mozaik virus Fasulye mozaik virüsü
Beea yellow mozaik virus Fasulye sarılık mozaik virüsü
Beech Kayın ağacı
Beef cattle Et sığırı
Beer Bira
Beer industry Bira endüstrisi
Bees Arılar
Beetles Kınkanatlılar
Beets and beet sugar Pancarlar ve pancar şekeri
Beets as feed Pancarlar, Yem olarak
Beginning Başlangıç
Behavior  Davranış
Behavior disorders in children Davranış bozuklukları, Çocuklarda
Behavior evolution Davranış evrimi
Behavior genetics Davranış genetiği
Behavior modification Davranış değiştirme
Behavior therapy Davranış tedavisi
Behaviorism (Psychology) Davranışçılık (Psikoloji)
Behçet’s disease Behçet hastalığı
Behram V, King of Iran, d. 438 Behram V, İran Şahı, ö. 438
Bektashi Bektaşilik
Belief and doubt İnanç ve kuşku
Benchmarking (Management) Kıyaslama (Yönetim)
Bending Bükme
Bentonite Bentonit
Benzene Benzin
Bereavement in literature Mahrumiyet, edebiyatta
Bergama (Turkey) Bergama (Türkiye)
Betrayal İhanet
Betrothal Nişanlanma
Beverage industry İçecek endüstrisi
Beverages İçecekler
Bible İncil
Bible. N.T. İncil. Y.A.
Bible. N.T. Epistles of Paul İncil. Y.A. Paul'ün Mektupları
Bible. O.T. İncil. E.A.
Bible. O.T. Apocrypha İncil. E.A. Gizli
Bible. O.T. Pentateuch İncil. E.A. Tevrat
Bible. O.T. Psalms İncil. E.A. İlahiler
Bibliographical citations Bibliyografik atıflar
Bibliography Kaynakça
Bicycle touring Bisiklet turu
Bicycles Bisikletler
Bile ducts Safra yolları
Bilingualism in children İkidillilik, Çocuklarda
Bills of exchange Kambiyo senetleri
Bills of lading Konişmento
Bin Laden, Osama, 1957- Bin Ladin, Usame, 1957-
Bindweed Tarla sarmaşığı
Biochemical engineering Biyokimya mühendisliği
Biochemical genetics Biyokimyasal genetik
Biochemistry Biyokimya
Bioclimatology Biyoklimatoloji
Biodiesel fuels Biyodizel yakıtlar
Biodiversity conservation Biyoçeşitliliğin korunması
Bioenergetic psychotherapy Biyoenerjetik psikoterapi
Bioengineering Biyomühendislik
Bioethics Biyoetik
Biofeedback (Psychology) Biyolojik geribildirim (Psikoloji)
Biofeedback training Biyolojik geribildirim eğitimi
Biogeography Biyocoğrafya
Biographers Biyografi yazarları
Biography Biyografi
Bioinformatics Biyoinformatik
Biological diversity Biyolojik zenginlik
Biological diversity conservation Biyolojik zenginliğin korunması
Biological laboratories Biyoloji laboratuvarları
Biological products Biyolojik ürünler
Biological rhythms Biyolojik ritimler
Biological specimens Biyolojik örnekler
Biological transport Biyolojik iletim
Biologists Biyologlar
Biology Biyoloji
Biology, Experimental Biyoloji, deneysel
Biomass energy Biyogaz
Biomechanics Biyomekanik
Biomedical engineering Biyomedikal mühendislik 
Biometric identification Biyometrik tanımlama
Biometry Biyometri
Biophysics Biyofizik
Biopsy Biyopsi
Biopsy, Needle Biyopsi, İğne
Bioreactors Biyoreaktörler
Bioremediation Çevre biyoteknolojisi
Biotechnology Biyoteknoloji
Biotic communities Biyotik topluluklar
Biotransformation (Metabolism) Biyotransformasyon (Metabolizma)
Bird navigation Kuş navigasyonu
Birdhouses Kuşevleri
Birds Kuşlar
Birds, İnjurious and beneficial Kuşlar, Zararlı ve yararlı
Birds, Protection of Kuşların korunması
Birth (in religion, folk-lore, etc.) Doğum (Dinde, folklorda, v.b.)
Birth control Doğum kontrolü
Birth injuries Doğum yaralanmaları
Birthfathers Biyolojik babalar
Bisexuality Çift cinsiyetlilik
Bituminous coal Bitümlü kömür
Bituminous materials Bitümlü gereçler
Biyomathematics Biyomatematik
Black death Büyük veba salgını
Black holes (Astronomy) Kara delikler (Astronomi)
Black Muslims Siyah Müslümanlar
Black oak Mazı meşesi
Black Sea Karadeniz
Black Sea Coast (Turkey) Karadeniz Kıyısı (Türkiye)
Blacks Zenciler
Blacksmithing Demircilik
Blackwater USA Blackwater ABD
Bladder İdrar kesesi
Blessing and cursing Dua ve beddua
Blind Kör
Blind women Kör kadınlar
Bloc copolymers Blok kopolimerler
Blogs Bloglar
Blohirs'k (Ukraine) Blohirs'k (Ukayna)
Blood  Kan
Blood flow Kan akımı
Blood gases Kan gazları
Blood groups Kan grupları
Blood platelets Kan plateletleri
Blood pressure Kan basıncı
Blood sugar Kan şekeri
Bloodstains Kan lekeleri
Blood-vessels Kan damarları
Blouses Bluzlar
Blues (Music) Blues (Müzik)
Boarding school students Yatılı okul öğrencileri
Boarding schools Yatılı okullar
Boards of trade Ticaret odaları
Body cavities Vücut boşlukları
Body fluids Beden sıvıları
Body image  Beden imgesi
Body image in  women Beden imgesi, Kadınlarda
Body language Beden dili
Body, Human Beden, İnsan
Bodybuilding  Vücut geliştirme
Bodyguards Korumalar
Boilers Kazanlar
Bolitar, Myron (Fictitious character) Bolitar, Myron (Hayali karakter)
Bolts and nuts Cıvatalar ve somunlar
Bombings Bombalama
Bond graphs Bond graf
Bonds Tahviller
Bone diseases Kemik hastalıkları
Bone diseases in children Kemik hastalıkları, Çocuklarda
Bone marrow Kemik iliği
Bones Kemikler
Book auctions Kitap satışı
Book clubs (Discussion groups) Kitap kulüpleri (Tartışma grupları)
Book design Kitap tasarımı
Bookbinding Ciltcilik
Bookkeeping Defter tutma
Books Kitaplar
Books and reading Kitaplar ve okuma
Booksellers and bookselling Kitapçılar ve kitap satışı
Bora-Bora (French Polynesia) Bora-Bora (Fransız Polinezyası)
Borates Borat
Borax mines and mining Boraks madenleri ve madenciliği
Borderline personality disorder Sınırda kişilik bozukluğu
Boriding Borlama
Boring Sondaj
Boring machinery Sondaj makineleri
Borland C # Builder Borland C # Builder
Boron Bor
Bosch, Harry (Fictitious character) Bosch, Harry (Hayali karakter)
Bosnia and Herzegovina Bosna ve Hersek
Bosporus (Turkey) Boğaz (Türkiye)
Botanical chemistry Botanik kimyası
Botanical drug industry Bitkisel ilaç endüstrisi
Botanists Botanikçiler
Botany Botanik
Botany, Economic Botanik, Ekonomik
Botany, Medical Botanik, Tıbbi
Bottomry and respondentia Gemi ödüncü ve senedi
Botulinum toxin Botulinum toksini
Boundaries Sınırlar
Boundary value problems Sınır değer problemleri
Bourne, Jason (Fictitious character) Bourne, Jason (Hayali karakter)
Bow and arrow Yay ve ok
Box beams Sandık kirişler
Boxing Boks
Boys Erkek çocuklar
Boza Boza
Brachial plexus Brakial pleksus
Braid Örgü
Braille books Braille kitaplar
Brain Beyin
Brain damage Beyin hasarı
Brain death Beyin ölümü
Brain drain Beyin göçü
Brain mapping Beyin haritalama
Brain-computer interfaces Beyin-bilgisayar arabirimleri
Brainwashing Beyin yıkama
Brand choice Marka seçimi
Brand name products Markalı ürünler
Branding (Marketing) Markalaşma (Pazarlama)
Brandy Brendi
Breach of contract Sözleşmenin ihlali
Breach of promise Nişanın bozulması
Breach of trust Güven ihlali
Bread Ekmek
Breakwaters Dalgakıranlar
Breast Meme
Breast feeding Emzirme
Breathing exercises Nefes egzersizleri
Breeding Yetiştirme
Bribery Rüşvetçilik
Bridges Köprüler
Bridges (Dentistry) Köprü (Diş hekimliği)
Bridges, Iron and steel Köprüler, Demir ve çelik
Bridges, Stone Köprüler,Taş
Bridges, Suspension Köprüler, Asma
Bridges,Arches Köprüler, Kemerli
Bridges,Concrete Köprüler, Beton
Bridges,Continuous Köprüler, Kesiksiz
Brief psychotherapy Kısa süreli psikoterapi
Brigands and robbers Haydutlar ve soyguncular
Briquets (Fuel) Biriket (Yakıt)
British İngilizler
Broad bean Bakla
Broadcast journalism Radyo ve televizyon gazeteciliği
Broadcasting Radyo-televizyon yayını
Broilers (Poultry) Piliçler (Kümes hayvanları)
Brokers Aracılar
Brokers in public contracrs, etc. Aracılar, Kamu sözleşmelerinde, v.b.
Bromegrasses Püskül otu
Bronchopneumonia  Bronkopnömoni 
Bronchoscopy Bronkoskopi
Bronze Age Tunç Çağı
Bronzes Tunç eserler
Brooklyn (New York, N.Y.) Brooklyn (New York, N.Y.)
Broomrape Canavar otu
Brother and sisters Erkek  ve kız kardeşler
Brotherhoods Kardeşlikler
Brown Swiss cattle Esmer sığır
Brown-tail moth Altın kelebek
Brucellose in sheep Yavru atma hastalığı, Koyunlarda
Bruxism Bruksizm
Buddhism Budizm
Buddhism and politics Budizm ve siyaset
Buddhist literatuere, Uighur Budist edebiyatı, Uygur
Budget Bütçe
Budget deficits Bütçe açıkları
Budget in business İşletme bütçeleri
Building Yapı
Building failures Yapı hataları
Building fittings Yapı tesisatı
Building inspection Yapı denetimi
Building laws Yapı hukuku
Building materials Yapı gereçleri
Building materials industry Yapı gereçleri endüstrisi
Building sites Yapı siteleri
Building stones Yapı taşları
Building, Adobe Yapı, Kerpiç
Building, Brick Yapı, Tuğla
Building, Iron and steel Yapı, Demir ve çelik
Building, Wooden Yapı, Ahşap
Buildings Yapılar
Buildings, Prefabricated Yapılar, Prefabrikasyon
Bukhoro (Uzbekistan) Buhara (Özbekistan)
Bulbs  Çiçek soğanları
Bulgarian language Bulgar dili
Bulgarians Bulgarlar
Bulgaro-Turkic language Bulgar-Türk dili
Bulgars (Turkic people) Bulgarlar (Türk asıllı)
Bulgur Bulgur
Bullying in the workplace Zorbalık, İşyerinde
Burden of proof İspat yükü
Bureaucracy Bürokrasi
Burglars Hırsızlar
Burial Gömme
Burn care units Yanık bakım üniteleri
Burns and scalds Yanıklar
Business İş
Business and education İş ve eğitim
Business communication İş iletişimi
Business cycles Ekonomik dalgalanmalar
Business enterprises İş teşebbüsleri
Business ethics İş ahlakı
Business etiquette İş görgü kuralları
Business failures İşletme başarısızlıkları
Business forecasting İş öngörüsü
Business intelligence İş zekası
Business logistics İş lojistiği
Business mathematics Ticaret matemetiği
Business meetings İş toplantıları
Business network İşletme ağları
Business planning İş planlaması
Business presentations İş sunumu
Business report writing İş raporları
Business tax İşletme vergisi
Business travel İş seyahatleri
Business writing İş yazısı
Businessmen İşadamları
Businesspeople İşinsanları
Butter  Tereyağ
Butterflies Kelebekler
Byzantine antiquities Bizans eski zaman kalıntıları
Byzantine Empire Bizans İmparatorluğu
C (Computer program language) C (Bilgisayar program dili)
C# (Computer program language) C# (Bilgisayar program dili)
Cabala Kabala
Cabbage Lahana
Cabinet officers Bakanlar kurulu
Cabinet system Kabine sistemi
Cables Kablolar
Cactus Kaktüs
CAD/CAM systems CAD/CAM sistemleri
Cadasters Kadastro
Cadmium industry Kadmiyum endüstrisi
Cadmium plating Kadmiyum kaplama
Caesar, Julius Sezar, Julius
Cage birds Kafes kuşları
Cake Kek
Calcium Kalsiyum
Calculi, Urinary Taş, İdrar organları
Calculus Hesap
Calculus of tensors Tensör hesabı
Calculus of variations Değişkenler hesabı
Calculus, Differential Hesap, Diferansiyel
Calculus, Integral Hesap, İntegral
Calculus, Operational  Hesap, Operasyonel
Calcutta (Indiana) Kalküta (Hindistan)
Calendar Takvim
Calendar, Islamic Takvim, İslam
Calibration Kalibrasyon
Caligula, Emperor of Rome, 12-41 Caligula, Roma İmparatoru, 12-41
Caliphate Halifelik
Caliphs Halifeler
Calligraphers Hattatlar
Calligraphers, Muslim Hattatlar, İslam
Calligraphy Güzel yazı
Calligraphy, Islamic Güzel yazı, İslam
Calligraphy, Japanese Güzel yazı, Japon
Calligraphy, Ottoman Güzel yazı, Osmanlı
Calligraphy, Turkish Güzel yazı, Türk
Calmness Dinginlik
Calves Danalar
Camels Deve
Cameras Kameralar
Campaign funds Seçim kampanyası fonları
Campaign management Seçim kampanyası yönetimi
Camping Kampçılık
Camps Kamplar
Campus planning Kampus planlama
Cams Dirsekli makaralar
Canada Kanada
Canals Kanallar
Canaries Kanaryalar
Cancer Kanser
Cancer (Astrology) Yengeç burcu (Astroloji)
Cancer cells Kanser hücreleri
Cancer pain Kanser ağrısı
Canned food industry Konserve gıda endüstrisi
Canned foods Konserve gıdalar
Cannibalism Yamyamlık
Canning and preserving Konserve
Canon (Literature) Kanon (Edebiyat)
Capacitors Kondansatörler
Capacity and disability Hukuki ehliyet ve ehliyetsizlik
Capital Sermaye
Capital assets pricing model Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital budget Sermaye bütçesi
Capital investments Sermaye yatırımları
Capital market Sermaye piyasası
Capital movements Sermaye hareketleri
Capital punishment Ölüm cezası
Capital stock Sermaye birikimi
Capitalism Kapitalizm
Capitalism in literature Kapitalizm, Edebiyatta
Capitals (Architecture) Sütun başlıkları (Mimari)
Capitals (Cities) Başkentler
Cappadocia (Turkey) Kapadokya (Türkiye)
Capricorn (Astrology) Oğlak burcu (Astroloji)
Caravansaries Kervansaraylar
Carbide industry Karpit endüstrisi
Carbon dioxide Karbondioksit
Carbon dioxide mitigation Karbondioksit azaltma 
Carbon offseting Karbon dengelemesi
Carbon-black Karbon siyahı
Carcinogenesis Karsinogenez
Carcinogens Karsinojenler
Cardiac catheterization Kalp kateterizasyonu
Cardiac intensive care Kardiyak yoğun bakım
Cardiac pacing Kalp pili
Cardiological manifestations of general diseases Kardiyolojik belirtiler, Genel hastalıklar
Cardiology Kardiyoloji
Cardiopulmonary system Kardiyopulmoner sistem
Cardiovascular agents Kardiyovasküler ajanlar
Cardiovascular disease nursing Kalp-damar hastalıkları hemşireliği
Cardiovascular emergencies Kardiyovasküler aciller
Cardiovascular system Kalp-damar sistemi
Care of the sick Hasta bakımı
Care until death Ölünceye kadar bakma
Career devolopment Kariyer geliştirme
Caria Karia
Caricature Karikatür
Caricatures and cartoons Karikatürler
Carlos, the Jackal Çakal Carlos
Carnations Karanfiller
Carp Sazan
Carp fisheries Sazan balıkçılığı
Carpentry Marangozluk
Carpets Kilimler
Carriers Taşıyıcılar
Carthage (Extinct city) Kartaca (Eskiçağ kenti)
Cartography Kartografya
Cartoonists Karikatüristler
Case method Örnek olay yöntemi
Case-based reasoning Vaka tabanlı muhakeme
Cash flow Nakit akışı
Cash management Nakit yönetimi
Cashmere Kaşmir
Casserole cookery Güveç mutfağı
Cast-iron Dökme demir
Castles Kaleler
Cataloging of maps Kataloglama, Haritalar
Catalogs, Book  Kataloglar, Kitap
Catalogs, Commercial Kataloglar, Ticari
Catalogs, Union Kataloglar, Toplu
Catalysis Kataliz
Catamarans Katamaranlar
Cataract Katarakt
Cataract in old age Katarakt, Yaşlılarda
Catastrophes (Geology) Afetler (Jeoloji)
Caterers and catering Hazır yemek üreticileri ve üretimi
Caterpillar tractors Tırtıllı traktörler
Caterpillars Tırtıllar
Catherine I, Empress of Russia, 1684-1727 Katerina I, Rusya İmparatoriçesi, 1684-1727
Catherine II, Empress of Russia, 1729-1796 Katerina II, Rusya İmparatoriçesi, 1729-1796
Cathodic protection Katodik koruma
Catholic Church Katolik Kilisesi
Catholic schools Katolik okulları
CATIA (Computer file) CATIA (Bilgisayar dosyası)
Cats Kediler
Cats as laboratory animals Kediler, Laboratuvar hayvanı olarak
Cattle Sığırlar
Cattle houses and equipment Sığır ahırları ve araçları
Cattle lice Sığır bitleri
Caucasus Kafkasya
Cauliflower Karnabahar
Causation Neden
Causation in literature Neden, Edebiyatta
Caves Mağaralar
CD-ROM publishing CD-ROM yayıncılığı
CD-ROMs CD-ROM
Cedar Sedir
Cedar of Lebanon Lübnan sediri
Celebrities Ünlü kişiler
Celery Kereviz
Celiac disease Çölyak hastalığı
Cell culture Hücre kültürü
Cell death Hücre ölümü
Cell membranes Hücre zarları
Cell metabolism Hücre metabolizması
Cell phone calls Cep telefonu aramaları
Cell phones Cep telefonları
Cell phones and traffic accidents Cep telefonu ve trafik kazaları
Cell physiology Hücre fizyolojisi
Cello makers Çello yapımcıları
Cells Hücreler
Cellular immunity Hücresel bağışıklık
Cellular signal transduction Hücresel sinyal iletimi
Cellular telephones Hücresel telefonlar
Cellulite Selülit
Cellulose Selüloz
Celts Keltler
Cem, Prince, son of Mehmed II, Sultan of the Turks, 1459-1495 Cem Sultan, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in oğlu, 1459-1495
Cement Çimento
Cement industries Çimento endüstrisi
Cementation (Metallurgy) Sementasyon (Metalurji)
Cemeteries Mezarlıklar
Censorship Sansür
Central America Orta Amerika
Central nervous system Merkezi sinir sistemi
Central planning Merkezi planlama
Central-local government relations Merkez-yerel yönetim ilişkileri
Centrifugal pumps Santrifüj pompalar
Cephalonia Island (Greece) Kefalanyo Adası (Yunanistan)
Ceramic industries Seramik endüstrisi
Ceramic materials Seramik gereçleri
Ceramics Seramikler
Ceramics engineering Seramik mühendisliği
Ceramics in architecture Seramik, Mimaride
Ceramics in interior decoration Seramik, İç dekorasyonda
Cereal leaf-miner Ekin güvesi
Cereal products Tahıl ürünleri
Cerebal palsied children Spastik çocuklar
Cerebral dominance Serebral dominans
Cerebral palsy Beyin felci
Cerebrospinal fluid shunts Beyin-omurilik sıvısı şantları
Cerebrovaskular disease Beyin-damar hastalığı
Cervical vertebrae Servikal vertebra
Cervix mucus Rahim boynu salgısı
Cervix uteri Rahim boynu
Cesarean section Sezaryen ameliyatı
Cezalar, Sözleşmeden doğan Penalties, Contractual
CGI (Computer network protocol) CGI (Bilgisayar ağ protokolu)
Chagatai language Çağatay dili
Chain restaurants Zincirleme lokantalar
Chain stores Zincirleme mağazalar
Chakras Çakralar
Chaldean Catholics Keldani Katolikler
Chance Şans
Change (Psychology) Değişme (Psikoloji)
Channeling (Spiritualism) Kanalcılık (Tinselcilik)
Channels (Hydraulic engineering) Kanallar (Hidrolik mühendisliği)
Chaotic behavior in systems Kaos
Character Özyapı
Characters and characteristics Karakterler ve özellikleri
Characters and characteristics in literature Karakterler ve özellikleri, Edebiyatta
Charcoal drawing Karakalem resim
Charitable uses, trusts, and foundation Vakıflar
Charities Hayırseverlik
Charity-schools Hayrat okulları
Charlemagne, Emperor, 742-814 Charlemagne, İmparator, 742-814
Charles V, Holy Roman Emperor, 1500-1558 Charles V, Kutsal Roma İmparatoru, 1500-1588
Charms  Nazarlıklar 
Charter-parties Çarter sözleşmeleri
Chattel mortgages Menkul rehini
Cheating (Education) Hilekarlık (Eğitim)
Chebyshev polynomials Chebyshev polinomları
Checks Çekler
Cheese Peynir
Cheesemaking Peynircilik
Chelsea (London, England) Chelsea (Londra, İngiltere)
Chelsea Hotel Chelsea Otel
Chemical bonds Kimyasal bağlar
Chemical carcinogenesis Kimyasal karsinogenez
Chemical elements Kimyasal elementler
Chemical engineering Kimya mühendisliği
Chemical equilibrium Kimyasal denge
Chemical industry Kimya endüstrisi
Chemical kinetics Kimyasal kinetik
Chemical peel Kimyasal kabuk
Chemical plants Kimyasal bitkiler
Chemical process control Kimyasal işlem kontrolü
Chemical processes Kimyasal işlemler
Chemical reactions Kimyasal tepkimeler
Chemical reactors Kimyasal reaktörler
Chemicals Kimyasal maddeler
Chemistry Kimya
Chemistry, Analytic Kimya, Analitik
Chemistry, Clinical Kimya, Klinik
Chemistry, Forensic Kimya, Adli
Chemistry, Inorganic Kimya, İnorganik
Chemistry, Metallurgic Kimya, Metalurjik
Chemistry, Organik Kimya, Organik
Chemistry, Physical and theroretical Kimya, Fiziksel ve kuramsal
Chemistry, Technical Kimya, Teknik
Chemists Kimyacılar
Chemotherapy Kemoterapi
Chernobil Nuclear Accident, Chernobil, Ukrain, 1986 Çernobil Nükleer Kazası, Çernobil, Ukrayna, 1986
Cherokee Indians Cherokee Yerlileri
Cherry Kiraz
Chess Satranç
Chest Göğüs
Chestnut Kestane
Chicanery (Law) Şike (Hukuk)
Chicken soup for the soul Tavuk çorbası, Ruh için
Chickens Tavuk
Chickpea Nohut
Chickpea industry Nohut endüstrisi
Chief executive officers Lider yöneticiler
Chief executive officers Yönetim kurulu başkanı
Child abuse Çocuk istismarı
Child care Çocuk bakımı
Child development Çocuk gelişimi
Child mental health Çocuk ruh sağlığı
Child molesting Çocuk cinsel istismarı
Child pornography Çocuk pornografisi
Child prostitutes Çocuk fahişeler
Child psychiatry Çocuk psikiyatrisi
Child psychology Çocuk psikolojisi
Child psychopathology Çocuk psikopatolojisi
Child psychotherapy Çocuk psikoterapisi
Child rearing Çocuk yetiştirme
Child slaves Çocuk köleler
Child support Çocuk desteği
Child welfare Çocuk sağlığı
Child welfare workers Çocuk sağlığı çalışanları
Child witnesses Çocuk tanıklar
Childbirth Doğum
Children Çocuklar
Children (International law) Çocuklar (Uluslararası hukuk)
Children (Islamic law) Çocuklar (İslam hukuku)
Children and adults Çocuklar ve yetişkinler
Children and philosophy Çocuklar ve felsefe
Children and sex Çocuklar ve cinsellik
Children and the environment Çocuklar ve çevre
Children and violence Çocuklar ve şiddet
Children and war Çocuklar ve savaş
Children in literature Çocuklar, Edebiyatta
Children of divorced parents Çocuklar, Boşanmış ailelerin
Children of immigrants Göçmen çocukları
Children of migrant laborers Çocuklar, Göçmen işçilerin
Children of prisoners Tutukluların çocukları
Children of the God (Movement) Tanrının Çocukları Tarikatı
Children of the rich Zengin çocukları
Children of working mothers Çalışan annelerin çocukları
Children with disabilities Engelli çocuklar
Children with mental disabilities Zihinsel engelli çocuklar
Children, Blind Çocuklar, Kör
Children, Deaf Çocuklar, Sağır
Children, White Çocuklar, Beyaz
Children’s accidents Çocuk kazaları
Children’s art Çocuk sanatı
Children’s drawings Çocuk resmi
Children’s encyclopedias and dictionaries, Turkish Çouk ansiklopedisi ve sözlükleri, Türk
Children’s literature Çocuk edebiyatı
Children’s literature, Turkish Çocuk edebiyatı, Türk
Children’s plays Çocuk oyunları
Children’s plays, English Çocuk oyunları, İngiliz
Children’s plays, Turkish Çocuk oyunları, Türk
Children’s questions and answers Çocuk soruları ve cevapları
Children’s rights Çocuk hakları
Children’s songs Çocuk şarkıları
Children’s stories Çocuk hikayeleri
Children’s stories, American Çocuk hikayeleri, Amerikan
Children’s stories, Turkish Çocuk hikayeleri, Türk
Chimneys Bacalar
Chimpanzees Şempanzeler
China Çin
Chinese Çinli
Chinese classics Çin klasikleri
Chinese essays Çin denemeleri
Chinese language Çin dili
Chi-square test Ki-kare testi
Chlamydia infections Chlamidia enfeksiyonları
Chlamydia pneumoniae Chlamidia pneumonia
Chlorophyll Klorofil
Chlorpromazine Klorpromazin
Chocolate Çikolata 
Chocolate factories Çikolata fabrikaları
Choice (Psychology) Seçme (Psikoloji)
Cholecystectomy Kolesistektomi
Cholera Kolera
Cholesterol Kolesterol
Christian antiquities Hıristiyan eski zaman kalıntıları
Christian art and symbolism Hıristiyan sanatı ve sembolizm
Christian biography Hıristiyan biyografisi
Christian ethics Hıristiyan ahlakı 
Christian life Hıristiyan yaşamı
Christian saints Hıristiyan azizler
Christian sects Hıristiyan mezhepleri
Christianity Hıristiyanlık
Christianity and antisemitism Hıristiyanlık ve Yahudi aleyhtarlığı
Christianity and art Hıristiyanlık ve sanat
Christianity and atheism Hıristiyanlık ve ateizm
Christianity and other religions Hıristiyanlık ve diğer dinler
Christianity and politics Hıristiyanlık ve siyaset
Christians Hıristiyanlar
Christmas stories, American Noel hikayeleri, Amerikan
Christmas trees Noel ağacı
Chromite Kromit
Chromium industry Krom endüstrisi
Chromium ores Krom cevherleri
Chronic diseases Kronik hastalıklar
Chronic fatigue syndrome Kronik yorgunluk sendromu
Chronic renal failure Kronik böbrek yetmezliği
Chronology, Historical Kronoloji, Tarihsel
Chronology, Islamic Kronoloji, İslam
Chrysanthemums Kasımpatı
Church Kilise
Church and state Kilise ve devlet
Church architecture Kilise mimarisi
Church history Kilise tarihi
Church schools Kilise okulları
Churches Kiliseler
Chuvash language Çuvaş dili
Chuvash language Çuvaş dili
Cicada Ağustos böceği
Cigarette beetle Tatlı kurt
Cigarette habit Sigara alışkanlığı
Cigarette industry Sigara endüstrisi
Cigarette smokers Sigara içenler
Cilicia (Ancient region, Turkey) Kilikya (Antik bölge, Türkiye)
Cimetidine Cimetidine
Cinematography Film çekme tekniği
Ciphers Şifreler
Ciphers in literature Şifreler, Edebiyatta
Circassians Çerkezler
Citation indexes Atıf dizinleri
Cities and towns Şehir ve kasabalar
Cities and towns in literature Şehir ve kasabalar, Edebiyatta
Cities and towns, Ancient Şehir ve kasabalar, Eskiçağ
Cities and towns, Islamic  Şehir ve kasabalar, İslam
Cities and towns, Medieval Şehir ve kasabalar, Ortaçağ
Citizen Kane (Motion picture) Yurttaş Kane (Sinema filmi)
Citizenship Yurttaşlık
Citizenship (International law) Yurttaşlık (Uluslararası hukuk)
Citric asid Sitrik asit
Citrus fruit industry Turunçgil endüstrisi
Citrus fruits Turunçgiller
Citrus oils Turunç yağları
City and town life Şehir ve kasaba hayatı
City council members Belediye meclis üyeleri
City councils Belediye meclisleri
City noise Şehir gürültüsü
City planning Şehir planlama
City planning and redevelopment law Şehir planlama ve geliştirme hukuku
City promotion Şehir tanıtımı
City walls Surlar
City-states Şehir devletleri
Civic leaders Sivil liderler
Civics Yurttaşlık bilgisi
Civics, Turkish Yurttaşlık bilgisi, Türk
Civil disobedience Sivil itaatsizlik
Civil engineering İnşaat mühendisliği
Civil law Medeni hukuk
Civil procedure  Medeni yargılama hukuku
Civil procedure (Roman Law) Medeni yargılama hukuku (Roma hukuku)
Civil rights Medeni haklar
Civil rights (Islamic law) Medeni haklar (İslam hukuku)
Civil rights workers Medeni haklar savunucuları
Civil service Devlet hizmeti
Civil society Sivil toplum
Civil war İç savaş
Civilization Uygarlık
Civilization, Ancient Uygarlık, Eskiçağ 
Civilization, Arab Uygarlık, Arap
Civilization, Assyro-Babylonian Uygarlık, Asur-Babil
Civilization, Classical Uygarlık, Klasik
Civilization, Islamic Uygarlık, İslam
Civilization, Medieval Uygarlık, Ortaçağ
Civilization, Modern Uygarlık, Çağdaş
Civilization, Oriental Uygarlık, Doğu
Civilization, Secular Uygarlık, Laik
Civilization, Turkic  Uygarlık, Türk
Civilization, Western Uygarlık, Batı
Civil-military relations Devlet-asker ilişkileri
Claims Alacaklar
Clairvoyance Sağgörü
Clairvoyants Durugörürler
Clans Klanlar
Clarinet Klarnet
Class actions (Civil procedure) Grup davaları (Medeni yargılama hukuku)
Classical antiquities Klasik eski zaman kalıntıları
Classical dictionaries Klasik sözlükler
Classical literature Klasik edebiyat
Classical school of economics Klasik ekonomi okulu
Classicism in art Klasisizm, Sanatta
Classification of sciences Sınıflandırma, Bilim
Classroom management Sınıf yönetimi
Classrooms Sınıflar
Clay Kil
Clay industries Kil endüstrisi
Clay minerals Kil mineralleri
Clay soils Killi topraklar
Clean energy industries Temiz enerji endüstrileri
Cleaning Temizlik
Cleaning compounds Temizlik maddeleri
Cleft lip Yarık dudak
Cleft palate Yarık damak
Cleopatra, Queen of Egypy,-30 B.C. Kleopatra, Mısır Kraliçesi,-M.Ö. 30
Cliches Klişeler
Client/server computing İstemci/sunucu bilişimi
Client-centered psychotherapy Müşteri odaklı psikoterapi
Climatic changes İklim değişiklikleri
Climatology Klimatoloji
Climatotherapy İklim tedavisi
Clinical biochemistry Klinik biyokimya
Clinical chemistry Klinik kimya
Clinical competence Klinik yetkinlik
Clinical enzymology Klinik enzimoloji
Clinical epidemiyoloji Klinik epidemiyoloji
Clinical exercise physiology Klinik egzersiz fizyolojisi
Clinical immunology Klinik immünoloji
Clinical medicine Klinik tıp
Clinical pharmacology Klinik farmakoloji
Clinical psychology Klinik psikoloji
Clinical toxicology Klinik toksikoloji
Clipper (Computer program language) Clipper (Bilgisayar program dili)
Clocks and watches Saatler
Cloning Klonlama
Closed-circuit television Kapalı devre televizyon
Clostridium diseases Clostridium hastalıklar
Clothing Giyim
Clothing and dress Giyim-kuşam
Clothing and dress measurements Giyim-kuşam ölçümleri
Clothing trade Giyim ticareti
Clothing workers Giyim çalışanları
Clouds Bulutlar
Clouds in art Bulutlar, Sanatta
Clowns Palyaçolar
Cluster housing Toplu konut
Coal Kömür
Coal gasification Kömür gazlaştırılması
Coal gasification, Undergraund Kömür gazlaştırılması, Yeraltı
Coal miners Kömür işçileri
Coal mines and mining Kömür madenleri ve madenciliği
Coal trade Kömür ticareti
Coalition governments Koalisyon hükümetleri
Coal-mining machinery Kömür madenciliği makineleri
Coast changes Kıyı değişmeleri
Coastal ecology Kıyı ekolojisi
Coastal engineering Kıyı mühendisliği
Coasts Kıyılar
Cobalt Kobalt
COBOL (Computer program language) COBOL (Bilgisayar program dili)
Cockroaches Hamam böcekleri
Cocktails Kokteyller
Coeducation Karma eğitim
Coffee Kahve
Coffee drinking Kahve içme
Coffee industry Kahve endüstrisi
Coffeehouses Kahvehaneler
Cognition Anlayış yeteneği
Cognition and culture Anlayış yeteneği ve kültür
Cognition in adolescence Anlayış yeteneği, Ergenlikte
Cognition in children Anlayış yeteneği, Çocuklarda
Cognition in infants Anlayış yeteneği, Bebeklerde
Cognitive dissonance Bilişsel uyumsuzluk
Cognitive learning theory Bilişsel öğrenme kuramı
Cognitive neuroscience Bilişsel nörobilim
Cognitive psychology Bilişsel psikoloji
Cognitive radio networks Bilişsel radyo ağları
Cognitive science Bilişsel bilim
Cognitive styles Bilişsel tarzlar
Cognitive therapy Bilişsel tedavi
Cognitive therapy for teenagers Bilişsel tedavi, Ergenler için
Coin hoards Sikke defineleri
Coinage, International Para, Uluslar arası
Coincidence Tesadüf
Coins Sikkeler
Coins, Ancient Sikkeler, Antik
Coins, Byzantine Sikkeler, Bizans
Coins, Classical Sikkeler, Klasik
Coins, Greek Sikkeler, Yunan
Coins, Ilkhanid Sikkeler, İlhanlı
Coins, Islamic Sikkeler, İslam
Coins, Mogul Sikkeler, Moğol
Coins, Roman Sikkeler, Roma
Coins, Seljuk Sikkeler, Selçuklu
Coins, Turkish Sikkeler, Türk
Coke Kok
Cola drinks Kolalı içecekler
Colchester (England) Colchester (İngiltere)
Colchicum Çiğdem
Cold cases (Criminal investigation) Çözülmemiş davalar (Ceza soruşturması)
Cold storage Soğuk depolama
Cold war Soğuk savaş
Cold war Soğuk savaş
ColdFusion ColdFusion
Cole, Elvis (Fictitious character) Cole, Elvis (Hayali karakter)
Colemanite Kolemanit
Collacation methods Kollogasyon yöntemleri
Collage Kolaj
Collagen Kollajen
Collars Yakalar
Collective bargaining Toplu pazarlık
Collective behavior Kolektif davranış
Collective labor agreement Toplu iş sözleşmesi
Collective memory Kolektif hafıza
Collective memory in mass media Kolektif hafıza, Kitle iletişim araçlarında
Collective settlements Toplu yerleşmeler
College attendance Staj, Üniversite yüksekokul
College graduates Yüksekokul mezunları
College museums Yüksekokul müzeleri
College presidents Rektörler
College publications Yüksekokul yayınları
College students Yüksekokul öğrencileri
College students’s socio-economic status Yüksekokul öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumları
College teachers Yüksekokul öğretmenleri
Colon (Anatomy) Kolon (Anatomy)
Colonies Sömürgeler
Colonization Sömürgeleştirme
Color Renk
Color doppler ultrasonography Renkli doppler ultrasonografi
Color drawing Renkli çizim
Color in advertising Renk, Reklamcılıkta
Color in architecture Renk, Mimaride 
Color in art Renk, Sanatta
Color in design Renk, Tasarımda
Color in interior decoration Renk, İç dekorasyonda
Color of food Renk, Gıdalarda
Color photography Renkli fotoğrarçılık
Color television Renkli televizyon
Color vision Renk görme
Color-field painting Renkli resim yapma
Colorimetric analysis Kolorimetrik analiz
Coloring books Boyama kitapları
Coloring matter Boya maddeleri
Colors Renkler
Colors in literature Renkler, Edebiyatta
Colposcopy Kolposkopi
Columns, Concrete Kolonlar, Beton
Coma Koma
Combinatorial analysis Kombinatoryal analiz
Combined vaccines Kombine aşılar
Combines (Agricultural machinery) Biçerdöverler (Tarım makineleri)
Combustion Yanma
Comedians Komedyenler
Comets Kuyrukluyıldızlar
Comic books, strips, etc. Çizgi romanlar, resimli hikayeler, v.b.
Coming of age Reşit olmak
Commagene Kommagene
Commemorative coins Hatıra paralar
Commerce Ticaret
Commerce, Prehistoric Ticaret, Tarihöncesi
Commercial art Ticari sanat
Commercial buildings Ticari yapılar
Commercial correspondence Ticari yazışma
Commercial correspondence, English Ticari yazışma, İngilizce
Commercial correspondence, French Ticari yazışma, Fransızca
Commercial correspondence, German Ticari yazışma, Almanca
Commercial correspondence, Russian Ticari yazışma, Rusça
Commercial credit Ticari kredi
Commercial crimes Ticari suçlar
Commercial documents Ticari belgeler
Commercial law  Ticaret hukuku
Commercial leases Ticari kiralamalar
Commercial paper use Negotiable instruments Ticari senetler bkz Kıymetli evrak
Commercial photography Ticari fotoğrafçılık
Commercial policy Ticaret politikası
Commercial statistics Ticari istatistik
Commerical geography Ticari coğrafya
Commitment (Psychology) Bağlılık (Psikoloji)
Common fallacies Yaygın safsatalar
Common sense Sağduyu 
Commons Müşterekler
Commonwealth of Independent States Bağımsız Devletler Topluluğu
Communicable diseases Bulaşıcı hastalıklar
Communicable diseases in animals Bulaşıcı hastalıklar, Hayvanlarda
Communicable diseases in children Bulaşıcı hastalıklar, Çocuklarda
Communication İletişim
Communication and culture İletişim ve kültür
Communication and technology İletişim ve teknoloji
Communication and traffic İletişim ve trafik
Communication in agriculture İletişim, Tarımda
Communication in architectural design İletişim, Mimari tasarımda
Communication in art İletişim, Sanatta
Communication in education İletişim, Eğitimde
Communication in learning and scholarship Öğrenme ve alimlik, iletişimde
Communication in management İletişim, Yönetimde
Communication in marketing İletişim, Pazarlamada
Communication in marriage İletişim, Evlilikte
Communication in medicine İletişim, Tıpta
Communication in organizations İletişim, Örgütlerde
Communication in personnel management İletişim, Personel yönetiminde
Communication in politics İletişim, Siyasette
Communication in psychology İletişim, Psikolojide
Communication in public health İletişim, Halk sağlığında
Communication in science İletişim, Bilimde
Communication in sports İletişim, Sporda
Communication in the family İletişim, Ailede
Communication models İletişim modelleri
Communication models İletişim modelleri
Communication policy  İletişim politikası
Communication, International İletişim, Uluslararası
Communicative competence in children İletişimsel yetkinlik, Çocuklarda
Communicative disorder in children İletişim bozukluğu, çocuklarda
Communism Komünizm
Communism and anthropology Komünizm ve antropoloji
Communism and art Komünizm ve sanat
Communism and Christianity Komünizm ve Hıristiyanlık
Communism and ecology Komünizm ve çevrebilim
Communism and literature Komünizm ve edebiyat
Communism and motion pictures Komünizm ve sinema filmleri
Communism and philosophy Komünizm ve felsefe
Communism and religion Komünizm ve din
Communism and science Komünizm ve bilim
Communism and society Komünizm ve toplum
Communist aesthetics Komünist estetik
Communist education Komünist eğitim
Communist ethics Komünist ahlak
Communist parties Komünist partiler
Communist state Komünist devlet
Communists Komünistler
Communities Topluluklar
Community Toplum
Community centers Topluluk merkezleri
Community development Toplum kalkınması
Community healt services Toplum sağlık hizmetleri
Community health nursing Toplum sağlık hemşireliği
Community in literature Toplum, Edebiyatta
Community life Toplum hayatı
Community property Ortaklaşa mülkiyet
Community-acquired pneumonia Toplum kökenli pnömoni
Commutation (Electricity) Akım çevirme (Elektrik)
Commutative rings Değişmeli halkalar
Compact discs Kompakt diskler
Companions Sahabeler
Comparative advantage (International trade) Karşılaştırmalı üstünlük (Uluslararası ticaret)
Comparative civilization Karşılaştırmalı uygarlık
Comparative economics Karşılaştırmalı ekonomi
Comparative education Karşılaştırmalı eğitim
Comparative government Karşılaştırmalı yönetim (Siyasal)
Comparative law Karşılaştırmalı hukuk
Comparative linguistics Karşılaştırmalı dilbilim
Comparative management Karşılaştırmalı yönetim
Compass Pusula
Compensation (Law) Tazminat (Hukuk)
Competition Rekabet
Competition, International Rekabet, Uluslar arası
Competition, Unfair Rekabet, Haksız
Complaints (Criminal procedure) Şikayetler (Ceza yargılamaları usulü)
Complete dentures Tam takma dişler
Complex compounds Kompleks bileşikler
Complexity (Philosophy) Karmaşıklık (Felsefe)
Compliance Uyum
Composers Besteciler
Composite materials Bileşik maddeler
Composite resins Kompozit rezinler
Composition (Art) Kompozisyon (Sanat)
Composition (Language arts) Kompozisyon (Dil sanatları)
Composition (Law) Konkordato (Hukuk)
Composition (Music) Kompozisyon (Müzik)
Composition (Photography) Kompozisyon (Fotoğrafçılık)
Compost Kompost
Comprehension Anlayış
Compressors Kompresörler
Compromise (Law) Uzlaşma (Hukuk)
Compulsive behavior Zorlantı davranışı
Compulsive eating Zorlantı yeme
Computational linguistics Bilişimsel dilbilim
Computer algorithms Bilgisayar algoritmaları
Computer animation Bilgisayar animasyonu
Computer architecture Bilgisayar mimarisi
Computer arithmetic Bilgisayar aritmetiği
Computer assisted instruction Bilgisayar destekli öğretim
Computer crimes Bilgisayar suçları
Computer engineering Bilgisayar mühendisliği
Computer games Bilgisayar oyunları
Computer graphics Bilgisayarla çizim
Computer hackers Bilgisayar korsanları
Computer industry Bilgisayar endüstrisi
Computer interfaces Bilgisayar arabirimleri
Computer literacy Bilgisayar okur yazarlığı
Computer music Bilgisayar müziği
Computer networks Bilgisayar çevrimleri
Computer peripherals Bilgisayar çevre birimleri
Computer programs Bilgisayar programları
Computer science Bilgisayar bilimi
Computer security Bilgisayar güvenliği
Computer simulation Bilgisayarla benzetim
Computer software Bilgisayar yazılımı
Computer software idustry Bilgisayar yazılım endüstrisi
Computer sound processing Bilgisayarla ses işleme
Computer viruses Bilgisayar virüsleri
Computer-aided design Bilgisayar destekli tasarım
Computer-aided engineering Bilgisayar destekli mühendislik
Computers Bilgisayar
Computers and children Bilgisayar ve çocuklar
Computers and civilization Bilgisayar ve uygarlık
Concentration camp inmates Toplama kampı mahkumları
Concept learning Kavram öğrenme
Conception Gebe kalma
Concepts Kavramlar
Concrete Beton
Concrete beams Beton kirişler
Concrete construction Beton yapı
Concrete mixers Beton karıştırıcılar
Concrete panels Beton paneller
Concrete slabs Beton levhalar
Conditions (Law) Şartlar (Hukuk)
Condominiums Kat mülkiyeti
Conduct of life Yaşam biçimi
Conducting Orkestra yönetimi
Conduction anesthesia Bölgesel anestezi
Confectionery Şekerleme
Conference on Near Eastern Affairs (1922-1923 : Lausanne, Switzerland Lozan Barış Konferansı (1922-1923 : Lausanne)
Confidential communications Gizli görüşmeler
Confiscations Müsadere
Conflict (Psychology) Çatışma (Psikoloji)
Conflict management Anlaşmazlık yönetimi
Conflict of interests Çıkar çatışması
Conflict of law Yasalar çatışması
Conformal mapping Konform tasvir
Conformity Uygunluk
Confucian ethics Konfüçyüsçü etik
Congenital heart disease Doğuştan kalp hastalığı
Congenital heart disease in children Doğuştan kalp hastalığı, Çocuklarda
Congresses and conventions Kongreler
Conifers İğneyapraklılar
Conjunctiva Konjoktiva
Conscience  Vicdan
Consciousness Bilinç
Consciousness in animals Bilinç, Hayvanlarda
Conservation biology Koruma biyolojisi
Conservation of natural resources Doğal kaynakların korunması
Conservatism Tutuculuk
Conservatories of music Konservatuvarlar, Müzik
Consideration (Law) Sözleşmeyle bağlanma (Hukuk)
Consolidation and merger of corporation İşletmeler, Birleştirilmesi
Conspiracies Komplolar
Conspiracy theories Komplo teorileri
Constantinople (Ecumenical patriarchate) İstanbul (Ekümenik patrikhane)
Constants, physical Sabitler, Fiziksel
Constitutional amendments Anayasa değişiklikleri
Constitutional courts Anayasa mahkemeleri
Constitutional history Anayasa tarihi
Constitutional law Anayasa hukuku
Constitutional torts Anayasa haksız fiil
Constitutions Anayasalar
Constructed wetlands Yapay sulak alanlar
Construction contracts Yapı sözleşmeleri
Construction equipment Yapı donatıları
Construction industry Yapı endüstrisi
Construction projects Yapı projeleri
Constructivism (Education) Oluşturmacılık (Eğitim)
Consultation-liaison psychiatry Konsültasyon-liyezon psikiyatri
Consumer behavior Tüketici davranışı
Consumer cooperatives Tüketim kooperatifleri
Consumer credit Tüketici kredisi
Consumer education Tüketici eğitimi
Consumer price indexes Tüketici fiyat endeksleri
Consumer protection Tüketicinin korunması
Consumer satisfaction Tüketici memnuniyeti
Consumers Tüketici
Consumers’ preferences Tüketici tercihi
Consumption (Economics) Tüketim (Ekonomi)
Contagion (Social psychology) Bulaşma (Toplumsal psikoloji)
Container gardening Saksı bahçeciliği
Containerization Taşıma kapları ile taşımacılık
Containers Taşıma kapları
Content analysis (Communication) İçerek analizi (İletişim)
Contentment Memnuniyet
Context effects (Psychology) Bağlam etkisi (Psikoloji)
Contingency tables Kontenjans tabloları
Continued fractions Sürekli kesikler
Continuous ambulatory peritoneal dialysis Devamlı gezici peritoneal dializ
Continuum mechanics Sürekli ortam mekaniği
Contraception Gebelikten korunma
Contraceptives Gebelik önleyiciler
Contract bridge Briç oyunu
Contractors Müteahhitler
Contractors’ operations Müteahhitlik
Contracts Sözleşmeler
Contracts (International Law) Sözleşmeler (Uluslararası hukuk)
Contracts (Roman law) Sözleşmeler (Roma hukuku)
Contracts for work and labor Sözleşmeler, Çalışma ve iş için
Contracts for work and labor (Roman law) Sözleşmeler, Çalışma ve iş için (Roma hukuku)
Contracts to make wills Miras sözleşmeleri
Contracts, Maritime Sözleşmeler, Deniz
Contracts, Preliminary Sözleşmeler, Ön
Contrast media Kontrast maddeler
Control (Psychology) Denetim (Psikoloji)
Control theory Denetim kuramı
Controllership Denetçilik
Convention  (Philosophy) Uzlaşım (Felsefe)
Convention facilities Kongre yapıları
Convention fort he Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (1950)
Convention on the Rights of the Child (1989) Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) 
Conversation analysis Konuşma çözümlemesi
Conversion Din değiştime
Conveying machinery Taşıma makineleri
Conveyor belts Taşıma bantları
Cookery Aşçılık
Cookery (Chocolate) Aşçılık (Çikolata)
Cookery (Coffee) Aşçılık (Kahve)
Cookery (Cold dishes) Aşçılık (Soğuk yemekler)
Cookery (Fish) Aşçılık (Balıklar)
Cookery (Herbs) Aşçılık (Şifalı bitkiler)
Cookery (Meat) Aşçılık (Et)
Cookery (Natural foods) Aşçılık (Doğal gıdalar)
Cookery (Rice) Aşçılık (Pirinç)
Cookery (Seafood) Aşçılık (Deniz ürünleri)
Cookery (Shellfish) Aşçılık (Kabuklu su ürünleri)
Cookery (Vegetables) Aşçılık (Sebzeler)
Cookery (Wild foods) Aşçılık (Yabani gıdalar)
Cookery for children Aşçılık, Çocuklar için
Cookery for the sick Aşçılık, Hasta için
Cookery, Asian Aşçılık, Asya
Cookery, Hittite Aşçılık, Hitit
Cookery, International Aşçılık, Uluslararası
Cookery, Italian Aşçılık, İtalyan
Cookery, Mediterranean Aşçılık, Akdeniz
Cookery, Middle Eastern Aşçılık, Ortadoğu
Cookery, Turkish Aşçılık, Türk
Cookies Kurabiyeler
Cooking (Bulgur) Pişirme (Bulgur)
Cooking (Canned foods) Pişirme (Konserve gıdalar)
Cooking (Cheese) Pişirme (Peynir)
Cooking (Dairy products) Pişirme (Süt ürünleri)
Cooking (Vegetables) Pişirme (Sebzeler)
Cooking, Turkish Pişirme, Türk
Cooperation İmece
Cooperative marketing of farm produce Kooperatif pazarlama, Tarımsal ürünler
Cooperative societies Kooperatifler
Cooperativeness İşbirliği yapma
Coordination compounds Koordinasyon bileşikleri
Copper Bakır
Copper alloys Bakır alaşımlar 
Copper castings Bakır dökümler
Copper founding Bakır döküm
Copper industry and trade Bakır endüstrisi ve ticareti
Copper ores Bakır cevherleri
Copper plating Bakır kaplama
Coppersmiths Bakırcılar
Copperwork Bakırişi
Copyright Telif hakkı
Copyright and electronic data processing Telif hakkı ve elektronik bilgi işlem
Copyright infringement Telif hakkı ihlali
Cordoba (Spain) Cordoba (İspanya)
Cork-tree Mantar ağacı
Corn Mısır
Cornea Kornea
Corneal topography Kornea topografisi
Cornstrach Mısır nişastası
Coronary arteries Koroner arterler
Coronary care units Koroner bakım ünitesi
Coronary heart disease Koroner kalp hastalığı
Corporate culture İşletme kültürü
Corporate governance İşletme yönetimi
Corporate identity Kurumsal kimlik
Corporate image İşletme imajı
Corporate meetings İşletme toplantıları
Corporate planning İşletme planlaması
Corporate profits İşletme karları
Corporate reorganizations İşletmelerin yeniden yapılanmaları
Corporate resolutions İşletme kararları
Corporate sponsorship İşletme sponsorluğu
Corporate state Korporatizm
Corporate turnarounds Şirketlerin toparlanması
Corporation law Şirketler hukuku
Corporation reserves İşletme yedek akçeleri
Corporations İşletmeler
Corporations, American İşletmeler, Amerikan
Corporations, Foreign İşletmeler, Yabancı
Corporations, Government İşletmeler, Devlet
Corporations, Japanese İşletmeler, Japon
Corporations, Turkish İşletmeler, Türk
Correality and solidarity Müteselsil sorumluluk
Corrections Düzeltmeler
Correlation (Statistics) Korelasyon (İstatistik)
Correspondence schools and courses Mektupla öğretim
Corrosion and anti-corrosives Korozyon
Corruption Yolsuzluk
Cortisone Kortizon
Cosmetics Kozmetikler
Cosmogony Kozmogoni
Cosmogony, Greek Kozmogoni, Yunan
Cosmology Kozmoloji
Cosolidation of land holdings Arazi toplulaştırması
Cost Maliyet
Cost accounting Maliyet muhasebesi
Cost and standard of living Yaşam standartı ve maliyeti
Cost control Maliyet kontrolü
Cost effectiveness Maliyet etkinliği
Cost, Industrial Maliyetler, Endüstriyel
Costs (Law) Masraflar (Hukuk)
Costume Kıyafet
Costume design Kıyafet tasarımı
Costume, Turkish Kıyafet, Türk
Cotton Pamuk
Cotton gins and ginning Pamuk çırçırları ve çırçırlama
Cotton growing Pamuk yetiştiriciliği
Cotton machinery Pamuk makineleri
Cotton picking Pamuk toplama 
Cotton planters (Machines) Pamuk ekim makineleri
Cotton textiles Pamuklu dokuma
Cotton trade Pamuk ticareti
Cotton yarn industry Pamuk ipliği endüstrisi
Cotton-picking machinery Pamuk toplama makineleri
Cottonseed cake as feed Pamuk tohumu küspesi, Yem olarak
Cough Öksürük
Council of Europe Avrupa konseyi
Council on Foreign Relation Dış İlişkiler Konseyi
Councils and sydnods Konsiller ve kilise meclisleri
Counseling Psikolojik danışma
Counseling in elementary education Psikolojik danışma, İlköğretimde
Counseling in secondary education Psikolojik danışma, Ortaöğretimde
Counselors Danışmanlar
Counter-Reformation Karşı-Reform
Countertrade Karşılıklı ticaret
Country homes Kır evleri
Coups d’etat Hükümet darbeleri
Courage Cesaret
Court administration Mahkeme yönetimi
Court of Justice of the European Communities Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Court records Mahkeme kayıtları
Courts Mahkemeler
Courts and courtiers in art Saraylar ve saray mensupları, Sanatta
Courts and courtiers in literature Saraylar ve saray mensupları, Edebiyatta
Courts of special jurisdiction Özel mahkemeler
Courtship Kur yapma
Courts-martial and courts of inquiry Askeri mahkemeler
Cover crops Erozyon örtü bitkileri
Cowgirls Kovboy kızlar
Cowpea Börülce
Cows İnek
CPR (First aid) CPR (İlk yardım)
CPR (First aid) for children CPR (İlk yardım), Çocuklar için
Cranes, derricks, etc. Krenler, maçunalar, v.b.
Crayfish Kerevit
Crayfish culture Kerevit üretimi
Cream Kaymak
Creation Yaratılış
Creation (Islam) Yaratılış (İslam)
Creation (Literary, artistic, etc.) Yaratma (Edebiyatta, sanatta, v.b.)
Creationism Yaratılışçılık
Creative ability Yaratıcılık yeteneği
Creative ability in business Yaratıcılık yeteneği, İşte
Creative ability in children Yaratıcılık yeteneği, Çocuklarda
Creative activities and seat work Yaratıcı etkinlikler ve uğraşlar
Creative thinking Yaratıcı düşünme
Creative writing Yaratıcı yazma
Creativity in literature Yaratıcılık, Edebiyatta
Credit Kredi
Credit bureaus Kredi büroları
Credit cards Kredi kartları
Credit ratings Kredi derecelendirme
Crime Suç
Crime analysis Suç analizi
Crime scene searches Olay yeri araştırması
Crimea (Ukraine) Kırım (Ukrayna)
Crimean Khanate Kırım Hanlığı
Crimean Tatars Kırım Tatarları
Crimean War, 1853-1856 Kırım Savaşı, 1853-1856
Crimes against humanity İnsanlığa karşı suçlar
Criminal act Cezai suç
Criminal behavior, Prediction of Suçlu davranışı, Tahmini
Criminal courts Ceza mahkemeleri
Criminal intent Suç kastı
Criminal investigation Ceza soruşturması
Criminal justice, Administration of Ceza adaleti, Yönetim
Criminal law Ceza hukuku
Criminal liability Cezai sorumluluk
Criminal procedure Ceza yargılamaları usulü
Criminal psychology Suçlu psikolojisi
Criminals Suçlular
Criminology Kriminoloji
Criptography Kriptografi
Crises Krizler
Crisis intervention (Mental health services) Kriz müdahalesi (Ruh sağlığı hizmetleri)
Crisis intervention (Psychiatry) Kriz müdahalesi (Psikiyatri)
Crisis management Kriz yönetimi
Critical care medicine Yoğun bakım
Critical discourse analysis Eleştirel söyleşi çözümlemesi
Critical path analysis Kritik yol çözümlemesi
Critical pedagogy Eleştirel pedagoji
Critical psychology Eleştirel psikoloji
Critical theory Eleştirel kuram
Critical thinking Eleştirel düşünme
Critically ill children Kritik hastalığı olan çocuklar
Criticism Eleştiri
Criticism (Philosophy) Eleştiri (Felsefe)
Criticism, Textual Eleştiri, Metin
Critics Eleştirmenler
Crocheting Tığ
Crop losess Ürün kayıpları
Crop rotation Nöbetleşe ekim
Crops Ürünler
Crops and climate Ürünler ve iklim
Cross, Alex (Fictitious character) Cross, Alex (Hayali karakter)
Cross-examination Çapraz sorgulama
Crossword puzzles Kare bulmacalar
Crowds Kitleler
Crowns (Dentistry) Kron (Diş hekimliği)
Crusades Haçlı Seferleri
Crusoe, Robinson (Fictitious character) Crusoe, Robinson (Hayali karakter)
Crypto -Jews Gizli-Yahudiler
Cryptogams Çiçeksiz bitkiler
Cryptographers Kriptograflar
Crystal optics Kristal optik
Crystal reports (Electronic resource) Crystal reports (Elektronik kaynak)
Crystalline lens Kristal lens
Crystallography Kristallografi
Crystals Kristaller
Cuba Küba
Cuban Missile Crisis, 1962 Küba Füze Krizi, 1962
Cucumbers Hıyar
Cucurbitaceae Kabakgiller
Culpa in contrahendo Sözleşme öncesi sorumluluk
Cultivated mushroom Kültür mantarı
Cultural policy Kültür politikası
Cultural property Kültür varlıkları
Cultural property, protection of Kültür varlıklarının korunması
Cultural psychiatry Kültürel psikiyatri
Cultural relations Kültürel ilişkiler
Cultural relativism Kültürel bağıntılılık
Culture  Kültür
Culture and globalization Kültür ve küreselleşme
Culture conflict Kültür çatışması
Culture diffusion Kültür yayılımı
Cuneiform inscriptions, Akkadian Çivi yazılı yazıtlar, Akkadça
Cupcakes Ufak kekler
Curiosities and wonders Tuhaf şeyler ve şaşkınlıklar
Currency convertibility Para konvertibilitesi
Currency crises Para krizleri
Currency questions Para sorunu
Curriculum change Öğretim programı değişikliği
Curriculum evaluation Program geliştirme
Curriculum planning Program planlama
Curtain walls Perde duvarları
Curves Eğriler
Custody of children Çocukların korunması
Customary law Gümrük kanunu
Customer relations Müşteri ilişkileri
Customer services Müşteri hizmetleri
Customs administration Gümrük yönetimi
Customs and practices Gelenek ve uygulamalar
Customs appraisal Gümrük değerlendirme
Customs unions Gümrük birlikleri
Cut flowers Kesme çiçekler
Cyber intelligence (Computer security) Siber haberalma (Bilgisayar güvenliği)
Cybernetics Sibernetik
Cyberspace Siberuzay
Cyberterrorism Siber terörizm
Cylindes Silindirler
Cynicism Sinizm
Cypress Servi
Cyprus Kıbrıs
Cyprus, Northern Kıbrıs, Kuzey
Cystic fibrosis Kistik fibrosis
Cytodiagnosis Hücresel tanı
Cytogenetics, Hücre genetiği
Cytology Hücrebilim
Çalışma Labor
Çatal Mound (Turkey) Çatal Höyük (Türkiye)
Dadaism Dadaizm 
Dairy barns Sütçülük ahırları
Dairy cattle Süt sığırı
Dairy farms Mandıralar
Dairy microbiology Süt mikrobiyolojisi
Dairy processing Süt işleme
Dairy products Süt ürünleri
Dairy products industry Süt ürünleri endüstrisi
Dairying Sütçülük
Dalai Lamas Dalay Lamalar
Dallas, Eve (Fictitious character) Dallas, Eve (Hayali karakter)
Dam safety Baraj güvenliği
Damages Tazminat 
Damages (Roman law) Tazminat (Roma hukuku)
Damascening Kakmacılık
Damping-off diseases Çökerten hastalıkları
Dampness in buildings Nem, Yapılarda
Dams  Su bendleri
Dancers Dansçılar
Dancing Dans
Danish language Danimarka dili
Dark matter (Astronomy) Karanlık madde (Astronomi)
Data base design Veri tabanı tasarımı
Data base management Veri tabanı yönetimi
Data base searching Veri tabanı arama
Data bases Veri tabanları
Data envelopment analysis Veri zarflama analizi
Data mining Veri madenciliği
Data processing service centers  Bilgi işlem merkezleri
Data protection Veri koruma
Data structures (Computer science) Veri yapıları (Bilgisayar bilimi)
Data transmission systems Veri iletim sistemleri
Data warehousing Veri ambarı
Dating (Social customs) Randevu (Toplumsal gelenekler)
Daylight Günışığı
Daylighting Günışığı ile aydınlatma
dBASE (Computer program) dBASE (Bilgisayar programı)
Deans (Education) Dekanlar (Eğitim)
Death Ölüm
Death in literature Ölüm, Edebiyatta
Debtor and creditor Borçlu ve alacaklı
Debtor and creditor (Roman law) Borçlu ve alacaklı (Roma hukuku)
Debts, External Borçlar, Dış
Debts, Internal Borçlar, İç
Debts, Public Borçlar, Kamu
Decentralization Yerinden yönetim
Deception Aldatma 
Decision making Karar verme
Decision support systems Karar destek sistemleri
Decolonization Sömürge kolonilerden çekilme
Decomposition (Chemistry) Bozunma (Kimya)
Deconstruction Dekonstrüksiyon
Decoration and ornament Dekorasyon ve süsleme
Decoration and ornament, Architectural Dekorasyon ve süsleme, Mimari
Decoration and ornament, Islamic Dekorasyon ve süsleme, İslam
Decoration and ornament, Seljuk Dekorasyon ve süsleme, Selçuk
Decorative arts Dekoratif sanatlar
Dedective and mystery stories Dedektif ve macera hikayeleri
Dedective and mystery stories, English Dedektif ve macera hikayeleri, İngiliz
Deeds Tapu
Deeds of trust Vakfiyeler
Deep diving Derin dalış
Deer in literature Geyik, edebiyatta
Default (Law) Temerrüt (Hukuk)
Defeat (Psychology) Yenilgi (Psikoloji)
Defense industries Savunma sanayileri
Defensive (Military science) Savunma (Askerlik bilimi)
Deforestation Ormansızlaşma
Deformations (Mechanics) Bozunum (Mekanik)
Dehydration (Physiology) Sıvı yitimi (Fizyoloji
Delegated legislation Tüzükler
Delegation of authority Yetki verme
Deliberative democracy Müzakereci demokrasi
Delivery of goods Mal teslimi
Delivery of goods (Law) Mal teslimi (Hukuk)
Delphi (Computer file) Delphi (Bilgisayar dosyası)
Deltas Deltalar 
Demand (Economic theory) Talep (Ekonomi kuramı)
Dementia Bunama 
Democracy Demokrasi
Democracy and education Demokrasi ve eğitim
Democratization Demokratikleşme
Demographic surveys Nüfus araştırması 
Demography Nüfusbilim
Demonology Demonoloji
Demonstrations Gösteriler
Density functionals Yoğunluk fonksiyonelleri
Dental adhesives Diş yapıştırıcıları
Dental amalgams Diş amalgamları
Dental assistants Diş hekimi yardımcıları
Dental bonding Diş yapıştırma
Dental caries Diş çürüğü
Dental ceramics Diş seramiği 
Dental clinics Diş klinikleri 
Dental implants İmplant takma dişler
Dental pharmacology Dişçilik farmakolojisi
Dental public health Diş halk sağlığı
Dental resins Diş rezinleri
Dental therapeutics Diş tedavisi
Dental veneers Diş kaplamaları
Dentigerous cyst Diş kistleri
Dentistry Diş hekimliği
Dentistry, Operative Diş hekimliği, Cerrahi
Denture attachments Takma diş hassas bağlantılar
Dentures Takma dişler
Department stores Departmanlı mağazalar
Dependency (Psychology) Bağımlılık (Psikoloji)
Deposit insurance Mevduat sigortası
Depressed persons Depresyonlu kişiler
Depression in adolescense Depresyon, Yetişkinlerde
Depression in children Depresyon, Çocuklarda
Depression, Mental Depresyon, Ruhsal
Depressions Depresyonlar (Ekonomi)
Deregulation Serbestleşme
Derivative securities Türev menkul kıymetler
Dermabrasion Dermabrazyon
Dermatology Dermatoloji
Dermatopharmacology Dermatofarmakoloji
Dermatophytes Dermatofitler 
Dermatotoxicology Dermatotoksikoloji
Dersim Revolt, Tunceli İli, Turkey, 1937-1938 Dersim İsyanı, Tunceli İli, Türkiye, 1937-1938
Dervishes Dervişler
Desertification Çölleşme
Design  Tasarım
Design protection (International law) Tasarım koruma (Uluslararası hukuk)
Design, Industrial Tasarım, Endüstriyel
Desktop publishing Masaüstü yayıncılık
Despair Umutsuzluk
Despotism Despotluk
Desserts Tatlılar 
Detective and mystery stories Dedektif ve macera hikayeleri
Detective and mystery stories, English Dedektif ve macera hikayeleri, İngiliz
Detectives Dedektifler
Detectors Detektörler
Detention of persons Gözaltına alma
Detergent pollution of rivers, lakes, etc. Deterjan kirliliği, Nehirlerde, göllerde, v.b.
Determinants Determinantlar
Determination (Personality trait) Kararlılık (Kişilik özelliği)
Determinism (Philosophy) Gerekircilik (Felsefe)
Detoxification (Health) Detoksifikasyon (Sağlık)
Developed countries Gelişmiş ülkeler
Developing countries Az gelişmiş ülkeler 
Development banks Kalkınma bankaları
Development economics Gelişme ekonomisi
Developmental biology Gelişim biyolojisi
Developmental cytology Gelişim hücrebilimi
Developmental disabilities Gelişim yetersizlikleri
Developmental neurology Gelişim nörolojisi
Developmental psychology Gelişim psikolojisi
Developmentally disabled children Gelişim engelli çocuklar
Deviant behavior Sapık davranış
Devices (Heraldry) Semboller (Hanedan armacılığı)
Devil Şeytan
Devil (Islam) Şeytan (İslam)
Devotional calendars İbadet takvimleri
Dharma (Buddhism) Dharma (Budizm)
Dhimmis Gayrimüslimler
DHTML (Document markup language) DHTML (Doküman anlamlandırma dili)
Diabetes Diabet
Diabetes in pregnancy Diabet, Hamilelikte
Diabetics Şeker hastaları
Diagnosis Tanı
Diagnosis, Differential Tanı, Ayırıcı
Diagnosis, Electron microscopic Tanı, Elektron mikroskopik
Diagnosis, Laboratory Tanı, Loboratuvar
Diagnosis, Radioscopic Tanı, Radyoskopik
Diagnosis, Surgical Tanı, Cerrahi
Diagnosis, Ultrasonic Tanı, Ultrasonik
Diagnostic errors Tanı hataları
Diagnostic imaging Tanısal görüntüleme
Diagnostic microbiology Tanı mikrobiyolojisi 
Diagnostic parasitology Tanısal parazitoloji
Diagnostic ultrasonic imaging Tanısal ultrasonik görüntüleme
Dialectic Diyalektik
Dialectical materialism Diyalektik materyalizm
Dialogue Diyalog
Dialysis Dializ
Dianetics Dianetik
Diaries Günlükler
Diarrhea İshal
Diarrhea in children İshal, Çocuklarda
Diathermy Diyatermi
Dictators Diktatörler
Dictatorship Diktatörlük
Dictatorship of proletariat Proleterya diktatörlüğü
Diction Diksiyon 
Dictyostelium discoideum Diktiyostelyum diskodeyum
Didactic poetry, Latin Didaktik şiir, Latin
Die-casting industry Kalıp-döküm endüstrisi
Dies (Metal-working) Kalıplar (Metal işi)
Diesel locomotives Dizel lokomotifler
Diesel motor Dizel motor
Diet Diyet
Diet in disease Diyet, Hastalıkta
Diet therapy Diyet tedavisi
Diet therapy for children Çocuklar için diyet tedavisi
Dietary supplements Diyet takviyeleri
Dietetic foods Diyet gıdaları
Diferential equations, Linear Diferansiyel denklemler, Doğrusal
Diferential equations, Partial Diferansiyel denklemler, Kısmi
Difference (Philosophy) Farklılık (Felsefe)
Difference equations Fark denklemleri
Differential equations Diferansiyel denklemler 
Differential forms Diferansiyel formlar
Diffraction, Geometrical Kırılma, Geometrik
Diffusion Difüzyon
Diffusion of innovations Yeniliklerin yayılması
Digestion Sindirim
Digestive organs Sindirim organları
Digital art Dijital sanat
Digital cameras Dijital fotoğraf makineleri
Digital cinematography Dijital film çekme tekniği
Digital communications Sayısal iletişim
Digital control systems Sayısal denetim sistemleri 
Digital electronics Sayısal elektronik
Digital filters (Mathematics) Sayısal filtreler (Matematik)
Digital integrated circuits Sayısal tümdevreler
Digital media Dijital medya
Digital signatures Sayısal imzalar
Digital television Sayısal televizyon
Digital video Sayısal video
Dignity Şeref
Dimensional analysis Boyut çözümleme
Dinners and dining Ziyafetler
Dinoflagellata Dinoflagellat
Dinosaurs Dinozorlar
Dionysus (Greek deity) Dionysus (Yunan tanrısı)
Diophantine analysis Diofant analizi
Diphosphonates Difosfonatlar
Diphtheria Difteri
Diplomacy Diplomasi
Diplomat’s spouses Diplomat eşleri
Diplomatic documents Diplomatik belgeler
Diplomatic etiquette Diplomatik görgü kuralları
Diplomatics, Turkish Diplomatik, Türk
Diplomats Diplomatlar
Dipole moments Dipol momentleri
Diptera Çiftkanatlılar
Direct broadcast satellite television Uydu televizyon yayını
Direct marketing Doğrudan pazarlama
Direct selling Doğrudan satış
Directed blood donations Doğrudan kan bağışı
Director (Computer file) Director (Bilgisayar dosyası)
Directors of corporations İşletme yöneticileri
Disability evalution Engellilik ölçümü
Disability studies Engellilik çalışmaları
Disappeared persons Kayıp kişiler
Disarmament Silahsızlanma
Disaster medicine Afet tıbbı
Disaster relief Afet yardımı
Disaster relief Afet yardımı
Disaster victims Afet mağdurları
Disasters Afetler
Discipline Disiplin 
Discipline of children Çocukların disiplini
Disclosure of information Bilgilerin açıklanması
Discount houses (Retail trade) İndirim yapan mağazalar (Perakende ticaret)
Discourse analysis Söyleşi çözümlemesi
Discourse analysis, Literary Söyleşi çözümlemesi, Edebi
Discoveries in geography Keşifler, Coğrafik
Discoveries in science Keşifler, Bilimde
Discriminant analysis Diskriminant analiz
Discrimination Ayrımcılık
Discrimination in education Ayrımcılık, Eğitimde
Discrimination in employment Ayrımcılık, İstihdamda
Diseases Hastalıklar
Diseases in literature Hastalıklar, edebiyatta
Disinfection and disinfectants Dezenfeksiyon ve dezenfektantlar 
Dislocations Çıkıklar
Dismissal and nonsuit Davanın düşmesi ve reddi
Display of merchandise Sergileme, Ticari mallar
Dispute resolution (Law) Uyuşmazlık çözümü (Hukuk)
Dissection Açımlama
Disseminated intravascular coagulation Yaygın damar içi pıhtılaşması
Dissenters Muhalifler
Dissertation, Academic Tezler, Akademik 
Dissociation (Psychology) Çözülme (Psikoloji)
Distance education Uzaktan eğitim
Distance measuring instruments, Electronic Uzaklık ölçme araçları, Elektronik
Distances Uzaklık
Distomatosis Distomatozis
Distracted driving Sürücü dikkat dağınıklığı
Distribution (Economic theory) Bölüşüm (Ekonomik kuram)
Distribution of decedents’ estate Miras paylaşımı
Distributors (Commerce) Dağıtıcılar (Ticaret)
Distrubition (Probability theory) Bölüşüm (Olasılık kuramı)
Diversification in industry Diversifikasyon, Endüstride
Diversity in the workplace Çeşitlilik, işyerinde
Dividends Kâr payları
Division of labor İş bölümü
Divorce Boşanma
Divorced fathers Boşanmış babalar
Divorced parents Boşanmış aileler
DNA repair DNA onarımı
Dobruja (Romana and Bulgaria) Dobruca (Romanya ve Bulgaristan)
Documentary credit Belgeli kredi
Documentary films Belgesel filmler
Documentary mass media Belgesel kitle iletişim araçları
Documentary photography Belgesel fotoğrafçılık
Documentation Dokümantasyon
Dogmatism Dogmatizm
Dogs  Köpekler
Do-it-yourself work Kendin-yap işi
Dolomite Dolomit
Domes Kubbeler
Domestic fiction, English Aile romanı, İngiliz
Domestic relations Aile hukuku
Domestic relations (International law) Aile hukuku (Uluslararası hukuk)
Domestic relations (Islamic law) Aile hukuku (İslam hukuku)
Domestic relations (Roman law) Aile hukuku (Roma hukuku)
Domestic relations courts Aile mahkemeleri
Dominance (Psychology) Üstünlük (Psikoloji)
Domitian, Emperor of Rome, 51-96 Domitian, Roma İmparatoru, 51-96
Doors  Kapılar
Doping in sports Doping, sporda
Doppler echocardiography Doppler ekokardiyografi
Doppler ultrasonography Doppler ultrasonografi
Dormitories Öğrenci yurtları
Double cropping Çift ürün
Douglas fir Yalancı köknar
Dovecotes Güvercinlik
Down syndrome Down sendromu
Dönmeh Dinden dönme
Dörtyol (Turkey) Dörtyol (Türkiye)
Draft animals Çeki hayvanları
Dragons Ejderhalar
Drainage Akaçlama
Drainage pipes Akaçlama boruları
Drama  Drama
Drama in education Tiyatro oyunu, Eğitimde
Dramatists, English Oyun yazarları, İngiliz
Dramaturges Drama yazarları
Draw-a-man test Bir insan çiz testi
Drawing Çizim
Drawing in (Weaving) Çizim (Dokumada)
Drawing materials Çizim malzemeleri
Drawing, Psychology of Resim psikolojisi
Dream interpretation Rüya yorumu
Dreams Rüyalar
Dreams in literature Rüyalar, Edebiyatta
Dreamweaver (Computer file) Dreamweaver (Bilgisayar dosyası)
Dreamweaver (Computer software) Dreamweaver (Bilgisayar yazılımı)
Dressage At terbiyesi
Dresses Elbiseler
Dressmaking Terzilik
Dried beans Kuru fasulye
Dried milk Süt tozu
Drill (Agricultural implement) Mibzer (Tarım aletleri)
Drilling and boring machinery Delme ve sondaj makineleri
Drinking customs İçme gelenekleri
Drinking of alcoholic beverages Alkollü içki içmek
Drinking water İçme suyu
Drops Damlalar
Drosophila melanogaster Drosophila melanogaster
Droughts Kuraklık
Drowning victims Boğulanlar
Drug abuse İlaç alma alışkanlığı
Drug abuse and crime İlaç alma alışkanlığı ve suç
Drug control İlaç kontrolü
Drug interactions İlaç etkileşimleri
Drug receptors İlaç reseptörleri
Drug resistance in microorganisms İlaç direnci, Mikroorganizmalarda
Drug traffic Uyuşturucu trafiği
Drug-exanthem İlaç-ekzantemler
Drug-nutrient interactions İlaç-besin etkileşimleri
Drugs  İlaçlar
Drum Davul
Dry farming Kuru tarım
Drying apparatus Kurutma aygıtları
Dual-career families Çift kariyerli aileler
Dublin (Ireland) Dublin (İrlanda)
Due process of law Hukuki sürece uygunluk
Dulkadir (Principality) Dulkadir Beyliği
Dune (Imaginary place) Dune (Sanal yer)
Duocid Duocid
Duodenum Onikiparmak bağırsağı
Durum wheat Durum buğday
Dutch language Hollanda dili
Düzce (Turkey) Düzce (Türkiye)
DVD-ROMs DVD-ROM
Dwellings Konutlar
Dye industry Boya endüstrisi
Dye plants Boya bitkileri
Dyes and dyeing Boyalar ve boyama
Dynamic meteorology Dinamik meteoroloji
Dynamics Dinamik
Dynamics, Rigid Dinamik, Rijid
Dystopias Karşı ütopya
Dystopias in literature Karşı ütopya, Edebiyatta
Ear  Kulak
Ear training Kulak eğitimi
Early childhood education Erken çocukluk eğitimi
Early childhood special education Erken çocukluk özel eğitimi
Early childhood teachers Erken çocukluk öğretmenleri
Early maps İlk haritalar
Early retirement Erken emeklilik
Earth Yeryüzü
Earth dams Toprak bentler
Earth movements Yeryüzü hareketleri
Earth movements and building Yeryüzü hareketleri ve yapı
Earth pressure Toprak basıncı
Earth resistance Toprak direnci
Earth science Yer bilimleri
Earthmoving machinery Yer düzeltme makineleri
Earthquake engineering Deprem mühendisliği
Earthquake insurance Deprem sigortası
Earthquake resistant design Depreme dayanıklı tasarım
Earthquakes Depremler
Earthwork  Toprak işleri
East and West Doğu ve Batı
East and West in literature Doğu ve Batı, Edebiyatta
East Asia Doğu Asya
East Indian Americans Doğu Hint Asıllı Amerikalılar
Eastern question Doğu sorunu
Eastern question (Balkan) Doğu sorunu (Balkan)
Eastern question (Far East) Doğu sorunu (Uzak Doğu)
East-West trade Doğu-Batı ticareti
Eavesdropping Gizli dinleme
Eccentrics and eccentricities Eksantrikler ve tuhaflıkları
Echinococcosis Ekinokokoz
Echocardiography Ekokardiyografi
Ecology Çevrebilim
Ecology in art Çevrebilim, Sanatta
Econometric models Ekonometrik modeller
Econometrics Ekonometri
Economic and monetary union Ekonomik ve parasal birlik
Economic anthropology Ekonomik antropoloji
Economic assistance Ekonomik yardım
Economic assistance, European Ekonomik yardım, avrupa
Economic assistance, Turkish Ekonomik yardım, Türk
Economic crisis Ekonomik kriz
Economic development Ekonomik gelişim
Economic development projects Ekonomik gelişim projeleri
Economic forecasting Ekonomik öngörü
Economic geography Ekonomik coğrafya
Economic history Ekonomi tarihi
Economic indicators Ekonomik göstergeler
Economic policy Ekonomi politikası
Economic stabilization Ekonomik dengeleme
Economic value added Ekonomik katma değer
Economic zones (Law of the sea) Ekonomik bölgeler (Deniz hukuku)
Economicc man Ekonomik insan
Economics Ekonomi 
Economics and literature Ekonomi ve edebiyat
Economics in literature Ekonomi, Edebiyatta
Economics of scale Ölçek ekonomisi
Economics, Mathematical Ekonomi, Matematiksel
Economics, Prehistoric Ekonomi, Tarihöncesi
Economists Ekonomistler
Ecotourism Ekoturizm
Edessa (County) Urfa Haçlı Kontluğu
Edible greens Yenebilir yeşillikler
Edinburgh (Scotland) Edinburgh (İskoçya)
Education Eğitim
Education and globalization Eğitim ve küreselleşme
Education and state Eğitim ve devlet
Education of children Eğitim, Çocuklar
Education of princes Eğitim, Prensler
Education, bilingual Eğitim, İkidilli
Education, Compulsory Eğitim, Zorunlu
Education, Elementary Eğitim, İlkokul
Education, Higher Eğitim, Yüksek
Education, Humanistic Eğitim, Hümanistik
Education, Medieval Eğitim, Ortaçağ
Education, Preschool Eğitim, Okulöncesi
Education, Primary Eğitim, İlk
Education, Rural Eğitim, Kırsal
Education, Secondary Eğitim, Orta
Educational  evaluation Eğitim geliştirme
Educational  law and legislation Eğitim yasası ve yasama
Educational  leadership Eğitici liderlik
Educational  planning Eğitim planlaması
Educational acceleration  Hızlandırılmış eğitim
Educational change Eğitimde değişiklik
Educational consultant  Eğitim danışmanları
Educational counceling Eğitim danışmanlığı
Educational games Eğitici oyunlar
Educational innovations Eğitimde yenilikler
Educational psychology   Eğitim psikolojisi
Educational publishing Eğitim yayıncılığı
Educational sociology Eğitim sosyolojisi
Educational surveys Eğitimsel incelemeler
Educational technology Eğitim teknolojisi
Educational tests and measurements Eğitimsel testler ve ölçmeler
Educational toys Eğitici oyuncaklar
Educators Eğitimciler
Eel fisheries Yılan balığı balıkçılığı
Effective teaching Etkili öğretim
Efficiency, Industrial Verim, Endüstriyel
Eggplant Patlıcan
Eggs Yumurtalar
Ego (Psychology) Ben (Psikoloji)
Egoism Egoizm
Egypt Mısır (Ülke)
Egyptian grasshopper Mısır çekirgesi
Egyptian language Mısır dili
Egyptian poetry Mısır şiiri
Ejectment Haksız işgal tazminatı
Elastic plates and shells Esnek plaklar ve kabuklar
Elastic rods and wires Elastik çubuklar ve teller
Elasticity Esneklik 
Elastin Elastin
Elbow Dirsek
Election districts Seçim bölgeleri
Election law Seçim kanunu
Electioneering Seçim kampanyası
Elections Seçimler
Electiricty in agriculture Elektrik, Tarımda
Electric apparatus and appliances Elektrikli aygıtlar
Electric arc Elektrik yayı
Electric burns Elektrik yanıkları
Electric circuit analysis Elektrik devre analizi
Electric circuit-breakers Elektrik devre kesicileri
Electric circuits Elektrik devreleri
Electric coils Elektrik bobinleri
Electric conductivity Elektrik iletkenliği
Electric controllers Elektrik kontrolörleri
Electric current rectifiers Elektrik akım doğrultucuları
Electric currents Elektrik akımları
Electric currents, Alternating Elektrik akımları, Alternatif 
Electric currents, Direct Elektrik akımları, Doğru
Electric discharges Elektrik boşalması 
Electric drafting Elektrik teknik resmi 
Electric driving Elektrik sürücüsü
Electric engineering Elektrik mühendisliği 
Electric engineers Elektrik  mühendisleri
Electric fields Elektrik alanları
Electric filters Elektrik filtreleri
Electric filters, Active Elektrik filtreleri, Aktif
Electric guitar Elektrogitar
Electric hausehold appliances industry Elektrikli ev aletleri endüstrisi
Electric industries Elektrik endüstrileri
Electric lamps Elektrik lambaları
Electric lighting Elektrikle aydınlatma
Electric lines Elektrik hatları
Electric machinery Elektrik makineleri
Electric machinery industry Elektrik makineleri endüstrisi
Electric machinery, Induction Elektrik makineleri, İndüksiyon
Electric machinery, Synchronous Elektrik makineleri, Senkron
Electric measurements Elektrik ölçümleri
Electric meters Elektrik ölçü aygıtları
Electric motors Elektrik motorları
Electric motors, Direct current Elektrik motorları, Doğru akım
Electric motors, Induction Elektrik motorları, İndüksiyon
Electric networks Elektrik şebekeleri
Electric power Elektrik gücü
Electric power consumption Elektrik gücü tüketimi
Electric power distribution Elektrik gücü dağıtımı
Electric power production Elektrik gücü üretimi
Electric power system stability Elektrik gücü sistem dengesi
Electric power systems Elektrik gücü sistemleri
Electric power transmission Elektrik gücü aktarımı
Electric power-plants Elektrik gücü kuruluşları
Electric propulsion Elektrikle tahrik 
Electric railroad Elektrikli demiryolları
Electric relays Elektrik röleleri
Electric shock Elektrik şoku
Electric transformers Elektrik transformatörleri
Electric utilities Elektrik hizmetleri
Electric waves Elektrik dalgaları
Electric welding Electrikle kaynak
Electric wire and cable industry Elektrik tel ve kablo endüstrisi
Electric wiring Elektrik tesisatı
Electricians Elektrik teknisyenleri
Electricity Elektrik
Electro-acoustics Elektro-akustik
Electrocardiography Elektrokardiyografi
Electrochemistry Elektrokimya
Electrodes Elektrodlar
Electrodiagnosis Elektrodiyagnoz
Electrodynamics Elektrodinamik
Electroencephalogrphy Elektroensefalografi
Electrolysis Elektroliz
Electrolytes Elektrolitler
Electrolytic corrosion Elektrolitik paslanma
Electromagnetic compatibility Elektromanyetik uyumluluk
Electromagnetic fields Elektromanyetik alanlar
Electromagnetic measurements Elektromanyetik ölçümler
Electromagnetic theory Elektromanyetik kuram
Electromagnetic waves Elektromanyetik dalgalar
Electromagnetism Elektromanyetizm
Electrometallurgy Elektrometalurji
Electromyography Elektromiyografi
Electron microscopy Elektron mikroskopi
Electronic alarm systems Elektronik alarm sistemleri
Electronic apparatus and appliences Elektronik aygıtlar
Electronic circuit analysis Elektronik devre analizi
Electronic circuit design Elektronik devre tasarımı
Electronic circuits Elektronik devreler
Electronic commerce Elektronik ticaret
Electronic contracts Elektronik sözleşmeler
Electronic control Elektronik denetim
Electronic data processing Elektronik bilgi işlem
Electronic data processing personnel Bilgi işlem sistemi personeli
Electronic digital computers Elektronik sayısal bilgisayarlar
Electronic evidence Electronik kanıt
Electronic filing of court documents Mahkeme belgelerini elektronik dosyalama
Electronic games Elektronik oyunlar
Electronic government information Elektronik devlet
Electronic industries Elektronik endüstrisi
Electronic information resource searching Elektronik bilgi kaynağı arama
Electronic information resources Elektronik bilgi kaynakları
Electronic instruments Elektronik araçlar
Electronic invoices Elektronik faturalar
Electronic mail systems Elektronik posta sistemleri
Electronic measurements Elekronik ölçümleri
Electronic music Elektronik müzik
Electronic news gathering Elektronik haber toplama
Electronic security systems Elektronik güvenlik sistemleri
Electronic spreadsheets Elektronik çizelgeler
Electronic surveillance Elektronik gözetleme
Electronic trafting Elektronik teknik resmi
Electronics Elektronik 
Electronics in military engineering Elektronik, Askeri mühendislikte
Electronics in navigation Elektronik, Denizcilikte
Electrons Elektronlar
Electrooculography Elektrookülografi
Electro-osmosis Elektro-ozmoz
Electrophoresis Elektroforez
Electrophysiology Elektrofizyoloji
Electroretinography Elektroretinografi
Electrostatics Elektrostatik 
Electrotherapeutics Elektroterapi 
Elegiac poetry, Turkish Ağıt, Türk
Element diet Element diyet
Elementary education of adults İlköğretim, Yaşlılar
Elementary school administration İlkokul yönetimi 
Elementary school buildings İlkokul yapıları
Elementary school teachers İlkokul öğretmenleri
Elementary school teaching İlkokul öğretimi
Elevatörs Asansörler
Elite (Social science) Seçkin kişiler (Sosyal bilimler)
Elizabeth I, Queen of England, 1533-1603 Elizabeth I, İngiltere Kraliçesi, 1533-1603
Elocution Güzel konuşma
Embarrassment Utanma
Embedded computer systems Gömülü bilgisayar sistemleri
Embezzlement Zimmetine geçirme
Emblems Simgeler
Embroidery, Ottoman Nakış, Osmanlı
Embroidery, Turkish Nakış, Türk
Embryo transplantation Embriyo nakli
Embryology Embriyoloji
Embryology, Human Embriyoloji, İnsan
Emergency management Acil yönetimi
Emergency medical services Acil tıp hizmetleri
Emergency medical technicians Acil tıp teknisyenleri
Emergency medicine Acil tıp
Emigration and immigration Göç ve göçmenlik
Emigration and immigration law Göç ve göçmenlik hukuku
Eminent domain Kamulaştırma
Emissions trading Emisyon ticareti
Emotional Freedom Techniques Duygusal Özgürleşme Teknikleri
Emotional intelligence Duygusal zeka
Emotional problems of children Duygusal sorunlar, Çocukların
Emotion-focused therapy Duygu odaklı terapi
Emotions Duygular
Emotions (Philosophy) Duygular (Felsefe)
Emotions and cognition  Duygular ve anlayış
Emotions in adolescence Duygular, Ergenlikte
Emotions in art Duygular, Sanatta
Emotions in children Duygular, Çocuklarda
Emotive behavior therapy Akılcı duygusal davranışçı terapi
Emotivism Duyguculuk
Empathy Empati
Emperors İmparatorlar
Employee empowerment Personel güçlendirme
Employee loyalty Çalışma sadakati
Employee motivation Çalışanların motivasyonu
Employee rights İşçi hakları
Employee selection Personel seçme
Employee-management relations in government Çalışanlar-yönetim ilişkileri, Kamuda
Employees Çalışanlar
Employers associations İşveren dernekleri
Employers’ liability İşveren sorumluluğu
Employment (Economic theory) İstihdam (Ekonomik kuram)
Employment agencies İş bulma kurumları
Employment interviewing İşe alım görüşmesi
Employment tests İş testleri
Encyclopedias and dictionaries Ansiklopediler ve sözlükler
Encyclopedias and dictionaries, French Ansiklopediler ve sözlükler, Fransız
Encyclopedias and dictionaries, Turkish Ansiklopediler ve sözlükler, Türk
End of the world Dünyanın sonu
Endangered languages Tehlikedeki diller
Endangered plants Tehlikedeki bitkiler
Endangered species Tehlikedeki türler
Endemic goiter Endemik guatr
Endemic plants Endemik bitkiler
Endocarditis Endokardit
Endocrine function tests Endokrin fonksiyon testleri
Endocrine glands İç salgı bezleri
Endocrine gynecology Endokrin jinekoloji
Endocrinology Endokrinoloji
Endocrinology, comparative Endokrinoloji, karşılaştırmalı
Endocrinology, experimental Endokrinoloji, deneysel
Endodontics Endodontik
Endogenous growth (Economics) İçsel büyüme (Ekonomi)
Endometriosis Endometriozis
Endophthalmitis  Endoftalmit 
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography Endoskopik retrograd kolonjiopankreatografi
Endoscopic surgery Endoskopik cerrahi
Endoskopy Endoskopi
Endourology Endoüroloji
Enemies Düşmanlar
Energy conservation Enerji tasarrufu
Energy consultants Enerji danışmanları
Energy consumption Enerji tüketimi
Energy crops Enerji bitkileri
Energy development Enerji geliştirme
Energy industries Enerji endüstrileri
Energy medicine Enerji tıbbı
Energy metabolism Enerji metabolizması
Energy policy Enerji politikası
Energy transfer Enerji aktarımı
Engineering Mühendislik
Engineering contracts Mühendislik sözleşmeleri
Engineering design Teknik tasarım
Engineering economy Mühendislik ekonomisi
Engineering economy Mühendislik ekonomisi
Engineering ethics Mühendislik etiği
Engineering geology Mühendislik yerbilimi
Engineering graphics Mühendislik çizimleri
Engineering instruments Mühendislik aletleri
Engineering law Mühendislik hukuku
Engineering mathematics Mühendislik matematiği
Engineering models Mühendislik modelleri
Engineers Mühendisler
English drama İngiliz draması
English drama (Comedy) İngiliz dramı (Komedi)
English language İngiliz dili
English literature İngiliz edebiyatı
Engraves Gravürcüler
Engraving Gravür
Enigma cipher system Enigma şifreleme sistemi
Enki (Sumerian deity) Enki (Sümer tanrısı)
Enlightenment Aydınlanma
Entamoeba histolytica Entamoeba hitolytica
Enteral feeding Enteral beslenme
Enterotoxemia Enterotoksemi
Entertainers Gösteri sanatçıları
Entertainment events Eğlence gösterileri
Entomology Entomoloji
Entrapment neuropathies Tuzak nöropatiler
Entrepreneurship Girişimcilik
Enviromental laboratories Çevre lavoratuvarları
Enviromental management Çevre yönetimi
Enviromentally induced diseases Çevrenin sebep olduğu hastalıklar
Environment (Aesthetics) Çevre (Estetik)
Environment (Art) Çevre (Sanat)
Environmental auditing Çevre denetimi
Environmental chemistry Çevre kimyası
Environmental economics Çevre ekonomisi
Environmental education Çevre eğitimi
Environmental engineering Çevre mühendisliği
Environmental engineers Çevre mühendisleri
Environmental ethics Çevre etiği
Environmental geology Çevre yerbilimi
Environmental health Çevre sağlığı
Environmental impact analysis Çevresel etki analizi
Environmental indicators Çevresel göstergeler 
Environmental law Çevre hukuku
Environmental law, International Çevre hukuku, Uluslararası
Environmental literature Çevre literatürü
Environmental medicine Çevre hekimliği
Environmental policy Çevre politikası
Environmental protection Çevre koruma
Environmental reporting Çevre raporlama
Environmental sciences Çevre bilimleri
Environmental toxicology Çevre toksikolojisi
Environmentalism Çevrecilik
Envy Haset
Enzymatic analysis Enzimatik analiz
Enzymes Enzimler
Ephesus (Extinct city) Efes (Eskiçağ kenti)
Epic literature Epik edebiyat
Epic literature, Kazakh Epik edebiyat, Kazak
Epic literature, Oghuz Epik edebiyat, Oğuz
Epic literature, Turkic Epik edebiyat, Türk
Epic poetry, Assyro-Babylonian Epik şiir, Asur-Babil
Epic poetry, Greek Epik şiir, Yunan
Epic poetry, Kazakh Epik şiir, Kazak
Epic poetry, Kırghız Epik şiir, Kırgız
Epic poetry, Turkic Epik şiir, Türki
Epic poetry, Turkish Epik şiir, Türk
Epidemics Salgın hastalıklar
Epidemiology Epidemiyoloji
Epilepsy Epilepsi
Epilepsy in children Epilepsi, Çocuklarda
Epiphanies Epifaniler
Epitaphs Mezar kitabeleri
Equal rights amendments Eşit haklar değişiklikleri
Equality Eşitlik
Equations Denklemler
Equator Ekvator
Equilibrium (Economics) Denge (Ekonomi)
Equitable distribution of marital property Evlilikte mülkiyetin adil dağıtımı
Equity Hakkaniyet
Equity (Roman law) Hakkaniyet (Roma hukuku)
Ergenekon (Organization) Ergenekon (Örgüt)
Erosion Erozyon
Erotic art Erotik sanat
Erotic films Erotik filmler
Erotic literature, French Erotik edebiyat, Fransız
Erotic literature, Latin Erotik edebiyat, Latin
Erotic painting Erotik resim
Erotic stories, French Erotik hikayeler, Fransız
Ertuğrul (Frigate) Ertuğrul (Firkateyn)
Erythroblastosis fetalis Eritroblastosis fetalis
Erythropoiesis Eritropoez
Erythropoietin Eritropoietin
Erytrhrocytes Eritrositler
Escalators Yürüyen merdivenler
Escaped prisoners Kaçan tutuklular
Escapes Kaçışlar
Eschatology, Islamic Eskatoloji, İslam
Eskimo mythology Eskimo mitolojisi
Esophagoscopy Özofagoskopi
Esophagus Yemek borusu
Esoteric astrology Ezoterik astroloji
Espionage Casusluk
Espionage, British Casusluk, İngiliz
Espionage, German Casusluk, Alman
Essay Deneme
Essays  Denemeler 
Essence (Philosophy) Özvarlık (Felsefe)
Essence, genius, nature Öz, deha, doğa
Essences and essential oils Esanslar ve esans yağları
Essential hypertension Esansiyel yüksek kanbasıncı
Essentializm (Philosophy) Özcülük (Felsefe)
ESTA (Computer program) ESTA (Bilgisayar programı)
Estate (Law) Miras hukuku
Estrogen Estrojen
Ethernet (Local area network system) Ethernet (Yerel ağ sistemi)
Ethics Etik
Ethics, Arab Etik, Arap
Ethics, Evolutionary Etik, Evrimsel
Ethics, Modern Etik, Çağdaş
Ethiopia Etyopya
Ethnic arts Etnik sanatlar
Ethnic conflict Etnik çatışma
Ethnic costume Etnik kıyafet
Ethnic groups Etnik gruplar
Ethnic relations Etnik ilişkiler
Ethnic schools Etnik okullar
Ethnicity Etnik yapı
Ethnoarcheology Etnoarkeoloji
Ethnobotany Etnobotanik
Ethnocentrism Etnomerkezcilik
Ethnology Etnoloji
Ethnophilosophy Etnofelsefe
Ethnopsychology Etnopsikoloji
Ethyl methacrylate Etil metakrilat
Etiquette Görgü kuralları
Etiquette for children and teenagers Görgü kuralları, Çocuklar ve gençler için
Etruscans Etrüskler
Eucalyptus Okaliptüs
Eukaryotic cells Ökaryotik hücreler
Eurasia Avrasya
Eurasian school Avrasya okulu
Eurepean Central Bank Avrupa Merkez Bankası
Euro Euro
Euro-bond market Eurobond piyasası
Eurocentrism Avrupamerkezcilik
Europe Avrupa
Europe, Eastern Avrupa, Doğu
European Commission of Human Rights Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
European Communities Avrupa Topluluğu
European Computer Driving Licence Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası
European corn borer Mısır kurdu
European Council Avrupa Konseyi
European Court of Human Rights Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Economic Community Avrupa Ekonomik Topluluğu
European Economic Community Countries Avrupa Ekonomik Topluluğu Ülkeleri
European federation Avrupa federasyonu
European literature Avrupa edebiyatı
European Monetary System (Organization) Avrupa Para Sistemi (Örgüt)
European Security and Defense Policy Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
European Social Charter (1961) Avrupa Sosyal Şartı (1961)
European Social Charter (1996) Avrupa Sosyal Şartı (1996)
European Union Avrupa Birliği
European Union Countries Avrupa Birliği Ülkeleri
Europeans Avrupalılar
Europian Academic Research Network (EARN) Avrupa Akademik Araştırma Bilgisayar Ağı (EARN)
Eutectic alloys Ötektik alaşımlar
Euthanasia Ötanazi
Evangelicalism Evanjelizm
Evaporation Buharlaşma
Evaporites Evaporitler
Event history analysis Olay geçmişi analizi
Everest, Mount (China and Nepal) Everest Dağı (Çin ve Nepal)
Eviction Tahliye
Evidance, Expert Bilirkişi beyanı
Evidence Kanıt
Evidence (Law) Kanıt (Hukuk)
Evidence, Criminal Kanıt, Cezai
Evidence, Documentary Kanıt, Yazılı
Evidence-based dentistry Kanıta dayalı diş hekimliği
Evidence-based medicine Kanıta dayalı tıp
Evidence-based nursing Kanıta dayalı hemşirelik
Evidence-based pediatrics Kanıta dayalı pediatri
EViews (Computer file) EViews (Bilgisayar dosyası)
Evliyazade family Evliyazade ailesi
Evolution Evrim
Evolution (Biology) Evrim (Biyoloji)
Evolutionary economics Evrimsel ekonomi
Evolutionary psychology Evrimsel psikoloji
Examination of witnesses Tanıkların sorgulanması
Examinations Sınavlar
Excavating machinery Kazı makineleri
Excavation Kazı
Excavations (Archaeology) Kazılar (Arkeoloji)
Excel (Computer program) Excel (Bilgisayar programı)
Excellence Mükemmellik
Exceptional children Özel gereksinimli çocuklar
Exceptions Law) İstisnalar (Hukuk)
Exchange Kambiyo
Exclusive contracts Münhasır sözleşmeler
Ex-convicts Eski mahkumlar
Excretory organs Boşaltım organları
Executions (Law) İcra hukuku
Executions and executioners İdamlar ve cellatlar
Executive ability Yönetim yeteneği
Executive coaching Yönetici koçluğu
Executive departments Devlet bakanlıkları
Executive power Yürütme yetkisi
Executive succession Yönetici değişimi
Executives Yöneticiler
Exemplary damages Cezai tazminat
Exercise for children Egzersiz, Çocuklar için
Exercise for women Egzersiz, Kadınlar için
Exercise tests Egzersiz testleri
Exercises Egzersiz
Exercises therapy Egzersiz tedavisi
Exfoliative cytology Eksfolyatif sitoloji
Exhibitions Sergiler
Existential psychology Varoluş psikolojisi
Existential psychotherapy Varoluş psikoterapisi
Existentialism Varoluşçuluk
Existentialism in literature Varoluşçuluk, Edebiyatta
Exorcism Şeytan çıkarma
Expansion joints Kompansatörler
Expatriation Memleket dışına göç etmek
Expenditures, Public Harcamalar, Kamu
Experiential research Deneysel araştırma
Experimental design Deneysel tasarım
Experimental drama Deneysel drama
Experimental fiction Deneysel roman
Experimental films Deneysel filmler
Experimental theather Deneysel tiyatro
Expert systems (Computer science) Uzman sistemler (Bilgisayar bilimi)
Explorers Kaşifler
Explosives Patlayıcılar
Ex-police officers Eski polis memurları
Export controls Dışsatım denetimleri
Export credit Dışsatım kredisi
Export marketing Dışsatım pazarlaması
Export sales contracts Dışsatım satış sözleşmeleri
Export subsidies Dışsatım devlet yardımları
Exports Dışsatım
Expression Anlatım
Expression (Philosophy) Anlatım (Felsefe)
Expressionism Ekspresyonizm
Expressionism (Art) Ekspresyonizm (Sanat)
Exstremities (Anatomy) Ekstremiteler (Anatomi)
Extenuating circumstances Hafifletici nedenler
Exterior forms Dış formlar
External skeletal fixation (Surgery Dış iskelet yerleştirme (Cerrahi)
Externalities (Economics) Dışsal ekonomiler
Extinct animals Soyu tükenmiş hayvanlar
Extinct cities Eskiçağ kentleri
Extinct language Kayıp diller
Extinction (Biology) Yok oluş (Biyoloji)
Extraction (Chemistry) Ekstraksiyon (Kimya)
Extrapyramidal tracts Ekstrapiramidal sistem
Extrasensory perception Altıncı his
Extreme programming Extreme programlama
Extremities (Anatomy) Ekstremiteler (Anatomi)
Eye Göz 
Eye movement desensitization and reprocessing Göz hareketleriyleduyarsızlaştırma ve yeniden işleme
Eyeglasses Gözlük
Eyelids Göz kapakları
Fables  Fabllar 
Fables, French Fabllar, Fransız
Fables, Indic Fabllar, Hint
Face Yüz
Face (Philosophy) Yüz (Felsefe)
Face in art Yüz, Sanatta
Facebook (Electronic resource) Facebook (Elektronik kaynak)
Facelift Yüz gerdirme
Facial bones Yüz kemikleri
Factor analysis Faktör analizi
Factories Fabrikalar
Factoring  (Finance) Faktoring  (Maliye)
Factory and trade waste Fabrika ve iş atıkları
Factory inspection Fabrika teftişi
Factory management Fabrika yönetimi
Façades Cepheler
Failure (Psychology) Başarısızlık (Psikoloji)
Fair trial Adil yargılanma
Fairground art Fuar yeri sanatı
Fairs Fuarlar
Fairy tales Peri masalları
Faith İnanç
Faith (Islam) İnanç (İslam)
Faith and reason İnanç ve akıl
Falconry Doğancılık
Fallopian tubes Dölyatağı borusu
Fallowing Nadas
Fallujah, Battle of, Fallujah, Iraq, 2004 Felluce Savaşı, Felluce, Irak, 2004
False arrest Haksız tutuklama
False personation Sahte isim kullanma
False testimony Yalancı şahitlik
Families Aileler
Family Aile
Family in literature Aile, Edebiyatta
Family life Aile yaşamı
Family life education Aile yaşamı eğitimi
Family life surveys Aile yaşamı incelemeleri
Family medicine Aile hekimliği
Family nursing Aile hemşireliği
Family policy Aile politikası
Family psychotherapy Aile psikoterapisi
Family secrets Aile sırları
Family social work Toplumsal aile çalışması
Family violence Aile çatışması
Family-owned business enterprises Aile şirketleri
Fanaticism Fanatizm
Fans (machinery) Vantilatörler (Makine)
Fantasy Fantezi
Fantasy fiction Fantezi roman
Fantasy fiction, American Fantezi roman, Amerikan
Fantasy fiction, English Fantezi roman, İngiliz
Fantasy in art Fantezi, Sanatta
Fanzines Fanzin
Farm  ponds Çiftlik göletleri
Farm buildings Çiftlik yapıları
Farm corporations Tarım işletmeleri
Farm income Çiftlik geliri
Farm layout Çiftlik planlaması
Farm management Çiftlik yönetimi
Farm mechanization Çiftlik mekanizasyonu
Farm ownership Çiftlik mülkiyeti
Farm produce Tarımsal ürünler
Farm tractors Çiftlik traktörleri
Farm trailers Çiftlik römorkları
Farmers Çiftçiler
Farmers’ spouses Çiftçilerin eşleri
Farms Çiftlikler
Farms, Size of Çiftlikler, Büyüklüğü
Fascism Faşizim
Fashion Moda
Fashion and art Moda ve sanat
Fashion designers Moda tasarımcıları
Fashion drawing Moda çizimi
Fashion editors Moda editörleri
Fashion merchandising Moda ticareti
Fashion photography Moda fotoğrafçılığı
Fashion shows Moda gösterileri
Fast food restaurants Fast food restoranlar
Fasting Oruç tutmak
Fasts and Feasts Oruç ve bayramlar
Fat Yağ
Fate and fatalism Kader ve kadercilik
Father and child Baba ve çocuk
Fatherhood Babalık
Fatherless families Babasız aileler
Fathers Babalar
Fathers and daughters Babalar ve kızlar
Fathers and sons Babalar ve oğullar
Fatigue Yorulma
Fatih Cami (Zeytinbağı, Turkey) Fatih Cami (Zeytinbağı, Türkiye)
Fatty acids Yağlı asitler
Fatwas Fetvalar
Faults (Geology) Faylar (Yerbilim)
Favorites, Royal Gözdeler, Kraliyet
Fayu (Indonesian people) Fayu (Endonezya halkı)
Fear Korku
Fear in children Korku, Çocuklarda
Fear of death Ölüm korkusu
Fear of failure Başarısızlık korkusu
Fear of success Başarı korkusu
Feces Dışkı
Federal government Federal devlet
Feed additives Yem katkı maddeleri
Feed mechanisms Yem makineleri
Feed mills Yem değirmenleri
Feed processing Yem işleme
Feed research Yem araştırması
Feedback (Psychology) Geribildirim (Psikoloji)
Feeds Yemler
Fefteenth century Onbeşinci yüzyıl
Feldspar Feldspat
Felt work Keçe işi
Felting Keçeleştirme
Female friendship Kadın arkadaşlığı
Female offenders Suçlu kadınlar
Feminine beauty (Aesthetics) Kadın güzelliği (Estetik)
Femininity Kadınlık
Feminism Feminizm
Feminism and art Feminizm ve sanat
Feminism and music Feminizm ve müzik
Feminism and theater Feminizm ve tiyatro
Feminism in literature Feminizm, Edebiyatta
Feminist criticism Feminist eleştiri
Feminist economics Feminist ekonomi
Feminist theory Feminist teori
Feminist therapy Feminist terapi
Feminists Feministler
Feminst literary criticsm Feminist edebi eleştiri
Femoral hernia Uyluk fıtığı
Feng Shui Feng Shui
Fermantation Mayalama
Ferns Eğreltiler
Ferret Dağgelinciği
Ferroelectricity Ferroelektrik
Fertilezer spreaders Gübre dağıtma makineleri
Fertility, Human Doğurganlık, İnsan
Fertilization in vitro, Human Döllenme, Tüpde, İnsan
Fertilization of plants Döllenme, Bitkilerde
Fertilization of plants by insects Döllenme, Bitkilerde, Böcekler yoluyla
Fertilizer industry Gübre endüstrisi
Fertilizers Gübreler
Festivals  Şenlikler
Festivals in art Şenlikler, Sanatta
Festschriften Armağanlar
Fetal anoxia Fetal anoksemi
Fetal heart Fetal kalp
Fetal heart rate monitoring Fetal kalp hızı izlenmesi
Fetal monitoring Fetal izlenmesi
Fetus Dölüt
Fetus, Effect of drugs on the Dölüt, İlaçların etkisi
Fetus, Effect of radiation on the Dölüt, Radyasyonun etkisi
Feudalism  Feodalizm
Fiat automobile Fiat otomobil
Fiber optics Fiber optik
Fiber plants Lif bitkileri
Fiberboard Lif levha
Fiberboard industry Lif levha endüstrisi
Fibers Lifler
Fibonacci numbers Fibonacci sayıları
Fibrinolytic agents Fibrinolitik ajanlar
Fibromyalgia Fibromiyalji
Fibrous composites Lifli bileşikler
Fiction Roman
Field crops Tarla bitkileri
Field experiments Tarla denemeleri
Field mice Tarla faresi
Field pea Yem bezelyesi
Field-effect transistors Alan etkili transistörler
Fig İncir
Figure drawing Figür çizimi
Figures Figürler
Figures of speech Mecaz
Files and filing (Documents) Dosyalar ve dosyalama (Belgeler)
Filing systems Dosyalama sistemleri
Film adaptations Film uyarlamaları
Film criticism Film eleştirisi
Film critics Film eleştirmenleri
Film festivals Film festivalleri
Film remakes Filmlerin yeniden çevrimleri
Filters and filtration  Süzgeçler ve süzme
Finance Maliye
Finance, Personal Maliye, Kişisel
Finance, Public Maliye, Kamu
Financial aid contracts Mali yardım sözleşmeleri
Financial crises Mali krizler
Financial engineering Finans mühendisliği
Financial futures Geleceğe yönelik sözleşmeler, Mali
Financial institutions Mali kuruluşlar
Financial institutions, International Mali kuruluşlar, Uluslararası
Financial instruments Mali araçlar
Financial risk management Mali risk yönetimi
Financial services industry Mali hizmetler endüstrisi
Financial statements Mali tablolar
Financial statements, consolidated Mali tablolar, Konsolide
Findhorn Community Findhorn Topluluğu
Fines (Penalties) Para cezaları
Fines and recoveries Para cezaları ve rücu
Finite element method Sonlu eleman yöntemi
Fir Köknar
Fire Ateş
Fire dedectors Yangın dedektörleri
Fire extinction Yangın söndürme
Fire prevention Yangın önleme
Firearms Ateşli silahlar
Firearms industry and trade Ateşli silahlar endüstrisi ve ticareti
Firepower Ateş gücü
Fireproofing Ateş yalıtımı
Fires Yangın
Fireworks (Computer file) Fireworks (Bilgisayar dosyası)
Firing (Ceramics) Pişirme (Seramik)
First aid in illiness and injury İlk yardım
First grade (Education) Birinci sınıf (Eğitim)
First year teachers Stajyer öğretmenler
Fiscal policy Maliye politikası
Fish as feed Balık, Yem olarak
Fish as food Balık, Besin olarak
Fish habitat improvement Balık yaşam alanını iyileştirme
Fish inspection Balık denetimi
Fish ponds Balık havuzları
Fish population Balık toplulukları
Fish stock assessment Balık stok değerlendirme
Fish stocking Balık stoklama
Fish-culture Balık üretimi
Fisheries Balıkçılık
Fishers  Balıkçılar
Fishery consultants Balıkçılık danışmanları
Fishery law and legislation Balıkçılık yasası ve yasama 
Fishery policy Balıkçılık politikası
Fishery processing Balık işleme
Fishery processing industries Balık işleme endüstrisi
Fishery products Su ürünleri
Fishery resources Balıkçılık kaynakları
Fishes Balıklar
Fishes in art Balıklar, Sanatta
Fishes, Fossil Balıklar, Fosil
Fishhooks  Balık oltaları
Fishing Balık avlama
Fishing nets Balık ağı
Fishing villages Balıkçı köyleri
Fishways Balık yolları
Fistula, Arteriovenous Fistül, Arteryovenöz
Fixed-income securities Sabit getirili menkul kıymetler
Flags Bayraklar
Flame hardening Alevle sertleştirme
Flamenco music Flamenko müziği
Flaneurs Flanörler
Flaps (Surgery) Flepler (Cerrahi)
Flash (Computer file) Flash (Bilgisayar Dosyası)
Flat-rate income tax Düz oranlı gelir vergisi
Flavonoids Flavonoidler
Flax Keten
Fleas Pireler
Flexible manufacturing systems Esnek üretim sistemleri
Flexible work arrangements Esnek çalışma düzenlemeleri
Flies Sinek
Flight attendant Uçuş görevlileri
Flood control Sel denetimi
Floods Seller
Floor traders (Finance) Borsa yatırımcıları (Maliye)
Floors  Döşemeler
Floors, Concrete Döşemeler, Beton
Floors, Wooden Döşemeler, Tahta
Florence (Italy) Floransa (İtalya)
Floriculture Çiçek yetiştiriciliği
Flotation Yüzdürme
Flour Un
Flour and feed trade  Un ve yem ticareti
Flour-mills Un değirmenleri
Flow cytometry Akış hücre sayımı
Flow meters Akış ölçerler
Flow of funds Fonların akışı
Flower gardening Çiçek bahçeciliği
Flowers Çiçekler
Flowers in literature Çiçekler, Edebiyatta
Fluid dynamics Akışkan dinamiği
Fluid mechanics Akışkan mekaniği
Fluid power tecnology Akışkan gücü teknolojisi
Fluids  Akışkanlar
Flumazenil Flumazenil
Fluorescence angiography Floresans anjiyografi
Fluorine industry Flour endüstrisi
Fluorspar Fluorspar
Flute Flüt 
Flute music Flüt müziği
Focus (Linguistics) Odaklama (Dilbilim)
Folded plate structures Katlanmış plak yapılar
Foliar diagnosis  Yaprak besin tanısı
Foliar feeding Yapraktan beslenme
Folk art Halk sanatı
Folk dance music Halk dans müziği
Folk dancing Halk dansı
Folk dancing, Turkish Halk dansı, Türk
Folk festivals Halk şenlikleri
Folk literature Halk edebiyatı
Folk literature, Kurdish Halk edebiyatı, Kürt
Folk literature, Turkish Halk edebiyatı, Türk
Folk literature, Uzbek Halk edebiyatı, Özbek
Folk medicine Halk hekimliği
Folk music Halk müziği
Folk music, Turkish Halk müziği, Türk
Folk poetry Halk şiiri
Folk poetry, Azerbaijani Halk şiiri, Azeri
Folk poetry, Kurdish Halk şiiri, Kürt
Folk poetry, Turkic Halk şiiri, Türki
Folk poetry, Turkish Halk şiiri, Türk
Folk songs, Turkic Halk türküleri, Türki
Folk songs, Turkish Halk türküleri, Türk
Folk-drama Halk tiyatro oyunu
Folk-drama, Turkish Halk tiyatro oyunu, Türk
Folklore Halkbilim
Folklore and education Halkbilim ve eğitim
Food Gıda
Food additives Gıda katkı maddeleri
Food adulteration and inspection Gıda kontrol ve muayenesi
Food consumption Gıda tüketimi
Food contamination Gıda kontaminasyonu
Food crops Gıda ürünleri
Food habits Gıda alışkanlığı
Food handling Besin işlenmesi
Food industry and trade Gıda endüstrisi ve ticareti
Food law and legislation Gıda yasası ve yasama
Food poisoning Gıda zehirlenmesi
Food preferences Gıda tercihi
Food processing machinery Gıda işleme makineleri
Food processing machinery industry Gıda işleme makineleri endüstrisi
Food processing plants Gıda işleme tesisleri
Food service Yiyecek hizmeti
Food service management Yiyecek hizmetleri yönetimi
Food storage pests Gıda depolama zararlıları
Food supply Gıda arzı
Foodborne diseases Besinlerden bulaşan hastalıklar
Foot  Ayak
Footwear industries Ayakkabı endüstrisi
Force and energy Kuvvet ve enerji
Forced migration Zorunlu göç
Forceps, Obstetric Forseps, Obstetrik
Ford automobile Ford otomobil
Forecasting Öngörü
Forege plant breeding Yem bitkisi yetiştirme
Forege plants Yem bitkileri
Foreign exchange Döviz
Foreign exchange administration Döviz yönetimi
Foreign exchange market Döviz piyasası
Foreign exchange rates Döviz kurları
Foreign trade promotion Dış ticaretin desteklenmesi
Foreign trade regulation Dış ticaret düzeni
Foreminifera, Fossil Foraminifer, Fosil
Forensic accounting Adli muhasebe
Forensic hematology Adli hematoloji
Forensic pathologists Adli patologlar
Forensic psyciatry Adli psikiyatri
Forensic sciences Adli bilimler
Forensic toxicology Adli toksikoloji
Forest conservation Orman koruma
Forest ecology Orman çevrebilimi
Forest fires Orman yangınları
Forest genetics Orman genetiği
Forest influences Orman etkileri
Forest insects Orman böcekleri
Forest machinery Orman makineleri
Forest management Orman yönetimi 
Forest maping  Orman haritalama
Forest nurseries Orman fidanlıkları
Forest policy Orman politikası
Forest products Orman ürünleri
Forest products industry Orman ürünleri endüstrisi
Forest reserves Orman alanları
Forest roads Orman yolları
Forest soils Orman toprakları
Forest surveys Orman incelemeleri
Forestry engineering Orman mühendisliği
Forestry law and legislation Orman yasası ve yasama
Forestry projects Ormancılık projeleri
Forestry research Ormancılık araştırması
Forestry schools and education Ormancılık okulları ve eğitimi
Forests and forestry Ormanlar ve ormancılık
Forfeiture Hakkını kaybetme
Forgery Sahtekarlık
Forging Dövme
Forging industry  Dövme endüstrisi
Forgiveness Bağışlama
Form (Aesthetics) Biçim (Estetik)
Form letters Mektup örnekleri
Form perception Biçim algılaması
Formal languages Biçimsel diller
Formalism (Literary analysis) Biçimlilik (Edebi çözümleme)
Former Soviet republics Eski Sovyet cumhuriyetleri
Forms (Law) Usuller (Hukuk)
Formularies Formüller
Fortification İstihkam
Fortran (Computer program language) Fortran (Bilgisayar program dili)
Fortran 77 (Computer program language) Fortran 77 (Bilgisayar program dili)
Fortran 95 (Computer program language) Fortran 95 (Bilgisayar program dili)
Fortune Şans
Fortune-telling Falcılık
Fortune-telling by names Adlarla falcılık
Forums (Discussion and debate) Forumlar (Görüşme ve tartışma)
Foundations Temel
Founding  Döküm
Foundlings Terk edilmiş çocuklar
Foundries Döküm evleri
Fountains Çeşmeler
Fourier analysis Fourier analizi
Fourier series Fourier dizileri
Fourier transformations Fourier dönüşümleri
Four-stroke cycle engines Dört zamanlı devre motorları
Fourth dimension Dördüncü boyut
Fowling Kuş avcılığı
Foxpro for windows Foxpro, Windows için
Fractals Fraktallar
Fracture fixation Kırık yerleştirme
Fracture mechanics Kırılma mekaniği
Fractures Kırıklar
Fractures in children Kırıklar, Çocuklarda
France Fransa
France, Southwest Fransa, Güneybatı
Franchises (Retail trade) Yetkili satıcılık (Perakende ticaret)
Frankenstein (Fictitious character) Frankenstein (Hayali karakter)
Frankfurt school of sociology Frankfurt toplumbilim okulu
Fraud Hile
Fraud in science Sahtekarlık, Bilimde
Fraud investigation Sahtekarlık soruşturması
Fraudelent conveyances Hileli devir
Free enterprise Serbest girişimlicik
Free flaps (Surgery) Serbest flepler (Cerrahi)
Free ports and zones Serbest limanlar ve bölgeler
Free radicals (Chemistry) Serbest radikaller (Kimya)
Free schools Bağımsız okullar 
Free thought Özgür düşünce
Free trade Serbest ticaret
Free trade in literature Serbest ticaret, Edebiyatta
Free will and determinism Özgür istek ve gerekircilik
Freedom and art Özgürlük ve sanat
Freedom of association Dernek özgürlüğü
Freedom of movement Serbest dolaşım
Freedom of religion Özgürlük, Dinsel
Freedom of speech İfade özgürlüğü
Freedom of the press Basın özgürlüğü
Freehand (computer file) Freehand (Bilgisayar dosyası)
Freemasonry Masonluk
Freemasons Masonlar
Freeze drying Dondurularak kurutma
French fiction Fransız romanı
French Guiana Fransız Guyanası
French language Fransız dili
French literature Fransız edebiyatı
French newspapers Fransızca gazeteler
French poetry Fransız şiiri
Freshwater fishes Tatlısu balıkları
Friendiship  Arkadaşlık
Friendiship in adolescence Arkadaşlık, Ergenlikte 
Friendship in children Arkadaşlık, Çocuklarda
Frogs Kurbağalar
Frontier and pioneer life Sınır ve öncü bir yaşam
Frozen fruit Dondurulmuş meyve
Frozen meat Dondurulmuş et
Frozen milk Dondurulmuş süt
Frozen tissue sections Dondurulmuş doku kesitleri
Frozen vegetables Dondurulmuş sebzeler
Fruit Meyve
Fruit breeding Meyve ıslahı
Fruit in literature Meyve, Edebiyatta
Fruit juice industry Meyve suyu endüstrisi
Fruit processing plants Meyve işleme tesisleri
Fruit trade Meyve ticareti
Fruit trees Meyve ağaçları
Fruit wines Meyve şarapları
Fruit-culture Meyvecilik
Fruit-files Meyve sinekleri
Fruit-juices  Meyve suları
Fuar stands Fuar standları
Fuel Yakıt
Full employment policies Tam istihdam politikaları
Function algebras Fonksiyon cebirleri
Function tests (Medicine) Fonksiyon testleri (Tıp)
Function, Elliptic  Fonsiyon, Eliptik
Functional analysis Fonksiyonel analiz
Functionalism (Architecture) İşlevselcilik (Mimari)
Functionalism (Social sciences) İşlevselcilik (Sosyal bilimler)
Functions Fonksiyonlar
Functions of complex variables Fonksiyonlar, Kompleks değişkenli
Functions of real variables Gerçek değişkenli fonksiyonlar
Functions, Discontinuos Fonksiyonlar, Süreksiz
Fundamental education Temel eğitim
Fundamentalism Köktendincilik
Funeral rites and ceremonies Cenaze defin ve törenleri
Funeral rites and ceremonies, Buddhist Cenaze defin ve törenleri, Budist
Funeral rites and ceremonies, Islamic Cenaze defin ve törenleri, İslam
Fungal diseases of plants Bitkilerde mantar hastalıkları
Fungi  Mantar
Fungicides Mantar öldürücüler
Fur Kürk
Furnaces Fırınlar
Furniture Mobilya
Furniture finishing Mobilya cilalama
Furniture industry and trade Mobilya endüstrisi ve ticareti
Furniture making Mobilya yapımı
Furniture painting Mobilya boyama
Future life Gelecek hayat
Futures Geleceğe yönelik sözleşmeler
Futures market Geleceğe yönelik Pazar
Futuwwa (Islamic social groups) Fütüvvet (İslami sosyal gruplar)
Fuzzy logic Bulanık mantık
G.O.R.A. (Motion picture) G.O.R.A. (Sinema filmi)
Gabriel (Archangel) Cebrail (Başmelek)
Gagauz language Gagauz dili
Gagauzi Gagauzlar
Gages Ölçü mastarı
Galata (Istanbul, Turkey) Galata (İstanbul, Türkiye)
Galatia Galatya
Galatians Galatlar
Galaxies Galaksiler
Gall midges Ur sineği
Gallbladder Safra kesesi
Galleons Kalyonlar
Galleries (Architecture) Galeriler (Mimari)
Galleys Kadırgalar
Gallipoli Peninsula (Turkey) Gelibolu Yarımadası (Türkiye)
Gallstones Safra taşları
Galois theory Galois kuramı
Game theory Oyun kuramı
Gamekeepers Koru bekçileri
Game-laws Av hukuku
Games Oyunlar
Games of strategy (Mathematics) Strateji oyunları (Matematik)
Games with music Müzikli oyunlar
Gamma rays Gamma ışınları
Gardane, Claude Mathieu, comte, 1766-1818 Gardane, Claude Mathieu, kont, 1766-1818
Garden structures Bahçe yapıları
Gardening Bahçecilik
Gardens Bahçeler
Gardian and ward Vasi ve vasilik
Garlic Sarımsak
Garnishes (Cookery) Süsleme (Aşçılık)
Gas Gaz
Gas and oil engines Gaz ve yağ motorları
Gas chromatography Gaz kromatografisi
Gas dynamics Gaz dinamiği
Gas flow Gaz akışı
Gas industry Gaz endüstrisi
Gas manufacture and works Gaz yapımı
Gas masks Gaz maskeleri
Gas metal arc welding Gaz metal ark kaynağı
Gases Gazlar
Gases, Compressed Gazlar, Sıkıştırılmış
Gases, Kinetic theory of Gazlar, Kinetik kuramı
Gaskats Contalar
Gastric juice Mide suyu
Gastritis Gastrit
Gastroenteritis in children Gastroenteritis, Çocuklarda
Gastroenterology Gastroenteroloji
Gastrointestinal mucosa Gastrointestinal mukoza
Gastrointestinal system Mide bağırsak sistemi
Gastronomy Gastronomi
Gastroscopy Gastroskopi
Gas-turbines Gaz tirbünleri
GATT use General Agreement of Tariffs and Trade (Organization) GATT bkz Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (Örgüt)
Gaucher’s disease Goşe hastalığı
Gautama Buddha Gautama Buddha
Gay liberation movement Eşcinsel kurtuluş hareketi
Gay man Eşcinsel erkekler
Gay rights Eşcinsel hakları
Gays Eşcinseller
Gays in literature Eşcinseller, Edebiyatta
Gays' writings Eşcinsellerin yazıları
Gaza strip Gazze şeridi
Gaza War, 2008-2009 Gazze Savaşı, 2008-2009
Gearing Dişli düzeni
Gearing, Planetary Dişli düzeni, Yıldız
Geese Kazlar
Geishas Geyşalar
Gemini (Astrology) İkizler burcu (Astroloji)
Gender identity Cinsel kimlik
Gender identity in literature Cinsel kimlik, Edebiyatta
General Agreement of Tariffs and Trade (Organization) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (Örgüt)
General relativity (Physics) Genel ilişkinlik (Fizik)
Generals Generaller
Generative organs Üreme organları
Generative organs, Female Üreme organları, Kadın
Generative organs, Male Üreem organları, Erkek
Genes Genler
Genetic algorithms Genetik algoritmalar
Genetic code Genetik kod
Genetic counseling Genetik danışma
Genetic disorders Genetik hastalıklar
Genetic engineering Genetik mühendisliği
Genetic epistemology Genetik epistemoloji
Genetic psychology Genetik psikoloji
Genetic transcription Genetik dönüşüm
Genetically modified foods Genetiği değiştirilmiş gıdalar
Genetics Genetik
Genghis Khan, 1162-1227 Cengiz Han, 1162-1227
Genitourinary organs Üreme işeme organlari
Genius Üstün yetenek
Genius and mental illness Üstün yetenek ve ruh hastalıkları
Genocide Soykırım
Genomes Genomlar
Genoside (International law) Soykırım (Uluslararası hukuk)
Gentileschi, Artemisia, 1593-1652 or 1653 Gentileschi, Artemisia, 1593-1652 veya 1653
Geochemical prospecting Yer kimyasal maden arama
Geochemistry Yer kimyası
Geodesy Jeodezi
Geographers Coğrafyacılar
Geographic information systems Coğrafi bilgi sistemleri
Geographical myths Coğrafik mitler
Geography Coğrafya
Geography, Ancient Coğrafya, Eskiçağ
Geological mapping Yerbilimsel haritalama
Geology Yerbilim
Geology, Economic Yerbilim, Ekonomik
Geology, Stragraphic Yerbilim, Stratigrafik
Geology, Structural Yerbilim, Yapısal
Geometrical drawing Geometrik çizim
Geometry  Geometri
Geometry, Analytic Geometri, Analitik
Geometry, Descriptive Geometri, Tasarı
Geometry, Differential Geometri, Diferansiyel
Geometry, Plane Geometri, Düzlem
Geometry, Projective Geometri, İzdüşümsel
Geomorhology Jeomorfoloji
Geophysical well logging Jeofiziksel kuyu loglaması
Geophysics Jeofizik
Geopolitics Jeopolitik
Georgians (Transcaucasians) Gürcüler
Geotechnical engineering Jeoteknik mühendisliği
Geothermal engineering Jeotermal mühendisliği
Geothermal resources Jeotermal kaynaklar
Geriatric nursing Geriatri hemşireliği
Geriatric orthopedics Geriatrik ortopedi
Geriatric psychiatry Geriatrik psikiyatri
Geriatric psychopharmacology Geriatrik psikofarmakoloji
Geriatrics Geriatri
German language Alman dili
German literature Alman edebiyatı
German poetry Alman şiiri
Germanium Germanyum
Germany    Almanya
Germany, West Almanya, Batı
Germination Çimlenme
Gerontology Gerontoloji
Gestalt therapy Geştalt terapisi
Gesture Jest
Geysers Sıcak su kaynakları
Gezi Parkı (Istanbul, Turkey) Gezi Parkı (İstanbul, Türkiye)
Ghazals, Turkish Gazeller, Türk
Ghazis Gaziler
Ghaznevids Gazneliler
Ghost stories Hayalet hikayeleri
Ghunaymi al-Maydani, 'Abd al-Ghani ibn Talib, 1807 or 1808-1880 or 1881 Ghunaymi al-Maydani, 'Abd al-Ghani ibn Talib, 1807 veya 1808-1880 veya 1881
Giardiasis Giardiyaz
Gifted children Yetenekli çocuklar
Gifts Hediyeler
Gifts  Bağışlar
Gilding Süsleme sanatı
Gilds Esnaf birlikleri
Gilgamesh Gılgamış
Ginger Zencefil
Girders Kirişler
Girders, Continuous Kirişler, Kesiksiz
Girls Kızlar
Giymnastics for children Jimnastik, Çocuklar için
Glacial landforms Buzul toprak biçimleri
Gladiators Gladyatörler
Gladiolus Glayöl
Glanders Ruam
Glass Cam
Glass construction Cam yapı
Glass containers Cam kavanozlar
Glass fibers Cam lifleri
Glass furnaces Cam fırınları 
Glass painting and staining Cam resmi ve boyacılığı
Glass trade Cam ticareti
Glassmanifacture Cam yapımı
Glassware industry Cam eşya endüstrisi
Glassware, Byzantine Cam eşya, Bizans
Glassware, Islamic Cam eşya, İslam
Glaucoma Glokom
Glazes Sır (Kaplama)
Glazing (Ceramics) Sırlama (Ceramik)
Global environmental change Küresel çevre değişimi
Global Financial Crisis, 2008-2009 Küresel Mali Kriz, 2008-2009
Global positioning system Global konum belirleme sistemi
Global system for mobile communications Global sistem, Mobil iletişimler için
Global temperature changes Küresel ısı değişimleri
Global warming Küresel ısınma
Globalization Küreselleşme
Globalization in literature Küreselleşme, Edebiyatta
Gluten-free diet Glutensiz diyet
Goat’s milk Keçi sütü
Goats  Keçiler
God  Tanrı
God (Christianity) Tanrı (Hıristiyanlık)
God (Islam) Tanrı (islam)
God (Judaism) Tanrı (Musevilik)
Goddesses Tanrıçalar
Goddesses, Prehistoric Tanrıçalar, Tarihöncesi
Gods in art Tanrılar, Sanatta
Gods, Anatolian Tanrılar, Anadolulu
Gods, Greek Tanrılar, Yunan
Gods, Greek, in art Tanrılar, Yunan, sanatta
Gods, Hittite Tanrılar, Hitit
Gods, Roman Tanrılar, Roma
Going public (Securities) Halka açılma (Menkul kıymetler)
Goiter Guatr
Gold Altın
Gold mines and mining Altın madenleri ve madenciliği
Golden horde Altın ordu
Golden section Altın oran
Gonads Gonadlar
Good and evil İyilik ve kötülük
Gordianus the Finder (Fictitious character) Gordianus, Bulucu (Hayali karakter)
Gouache painting Guvaş resim
Governesses Mürebbiyeler
Government and the press Hükümet ve basın
Government business enterprises Kamu iktisadi teşebbüsleri
Government corporations Devlet işletmeleri
Government correspondence Resmi yazışmalar
Government employee unions Kamu çalışanları sendikaları
Government etiquette Devlet protokol kuralları
Government executives Devlet yöneticileri
Government investigators Hükümet dedektifleri
Government liability Devlet sorumluluğu
Government monopolies Devlet tekelleri
Government ownership Millileştirme
Government property Devlet malları
Government publications Devlet yayınları
Government publicity Devlet tanıtımı
Government purchasing Satın alma, Kamu
Government spending policy Devlet harcama politikası
Government travel Resmi gezi
Government, Resistance to Hükümete karşı direnme
Governors Valiler
Governors (Machinery) Düzengeçler (Makine)
Gödel’s theorem Gödel teoremi
Grade repetition Sınıf tekrarı
Graduate work Lisansüstü çalışmalar
Grafting  Aşılama (Bitki)
Grain Tahıl
Grain trade  Tahıl ticareti
Gram negative bacteria Gram negetif bakteri
Gram negative bacterial infections Gram negetif bakteri enfeksiyonları
Grammar, Comparative and general Dilbilgisi, Karşılaştırmalı ve genel
Grandfathers Büyükbabalar
Grandmothers Büyükanneler
Granite Granit
Granodiotrit Granodiyorit
Grape berry moth Salkım güvesi
Grape juice Üzüm suyu
Grape products Üzüm ürünleri
Grapes Üzüm
Graph theory Çizge kuramı
Graphic artists Grafik sanatçıları
Graphic arts Grafik sanatlar
Graphic design (Typography) Grafik tasarım (Tipografi)
Graphic methods Grafik yöntemleri
Graphic statics Grafik statik
Graphical user interfaces (Computer systems) Grafik kullanıcı arabirimleri (Bilgisayar sistemi)
Graphology  Grafoloji
Grass weaving Ot dokumacılığı
Grasses Otlar
Gratitude Şükür
Gravitation Genel çekim
Gravity Yerçekimi
Gravity model of international trade Çekim modeli, Uluslararası ticarette
Gravity prospecting Gravite yöntemiyle arama
Great Britain Büyük Britanya
Great Britain. Dardanelles Commission Büyük Britanya. Çanakkale Komisyonu
Great Britain. Royal Navy Büyük Biritanya. Kraliyet Donanması
Great powers Büyük güçler
Greco-Turkish war, 1921-1922 Yunan-Türk savaşı, 1921-1922
Greece Yunanistan
Greece, Modern Yunanistan, Çağdaş
Greek drama (Comedy) Yunan dramı (Komedi)
Greek drama (Tragedy) Yunan dramı (Trajedi)
Greek language Yunan dili
Greek language, Modern Yunan dili, Çağdaş
Greek poetry Yunan şiiri
Greeks Yunanlılar
Green marketing Yeşil pazarlama
Green movement Yeşil hareket
Green peach aphid Şeftali biti
Green shieldbug Fındık kokarcası
Greenhouse effect, Atmospheric Sera etkisi, Atmosferik
Greenhouse gardening Sera bahçeciliği
Greenhouse gases Sera gazları
Greenhouse management Sera yönetimi
Greenhouses Seralar
Grief Yas
Grief in literature Yas, edebiyatta
Grief therapy Yas terapisi
Grinding and polishing Parlatma ve cilalama
Gross national product Katkılı ulusal gelir
Ground cover plants Yerörtücü bitkiler
Ground-effect machines  Hava yastıklı makineler
Group counseling Grup psikolojik danışması
Group counseling for children Grup psikolojik danışması, Çocuklar için
Group counseling for teenagers Grup psikolojik danışması, Gençler için
Group guidance in education Grup rehberliği, Eğitimde
Group identity Kollektif kimlik
Group of Twenty G20
Group of Twenty Countries G20 ülkeleri
Group psychoanalysis Grup psikanalizi